Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Welkom op de officiële internetwebsite (de "website") van Private Scandinavian Sparkasse, Limited ("PSS"). De informatie op deze website is van algemene aard en gebruikers mogen niet vertrouwen op de informatie in deze website met betrekking tot een specifieke kwestie zonder bank-, investerings- en financieel of ander professioneel advies in te winnen. PSS vereist dat alle personen die deze website gebruiken de volgende informatie lezen en erkennen.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR TOEGANG TOT DEZE WEBSITE EN ELKE PAGINA DAARVAN, GAAT U AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, GA DAN GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OF DE PAGINA'S HIERVAN.

1. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

PSS kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U dient de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te bekijken door de PSS-website te bezoeken en op de gebruiksvoorwaarden-hyperlink onderaan de pagina te klikken. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd. De enige kennisgeving van wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zal worden gedaan door PSS die het herziene gebruik op deze website publiceert; PSS zal u niet afzonderlijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

 

2. Gebruik van informatie en materialen

De informatie op deze website vormt geen aanbod of verzoek tot alternatieve investerings-, financiële of bancaire alternatieve diensten die door PSS worden aangeboden. De inhoud van deze website is voor informatieve doeleinden en vormt geen contract of basis voor een overeenkomst, die alleen kan worden bereikt door het invullen van de juiste vragenlijsten voor het aanvragen van een rekening, het invullen van de juiste formulieren voor de rekening die naar u kunnen worden verzonden, samen met de vereiste verificatiegegevens en de instemming van PSS om een ​​ledenrelatie met u aan te gaan en in verband daarmee een of meer accounts voor u te openen.

Deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om spaargeld, leningen, beleggingen, financiële of andere diensten of producten te verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig is of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet niet gekwalificeerd om dit te doen of aan iemand aan wie het onwettig is om een ​​dergelijk aanbod of verzoek te doen. Aangezien de verspreiding van het materiaal dat op deze website wordt beschreven in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt kan zijn, zijn personen die deze website bezoeken verplicht zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven.

BEHALVE INDIEN ANDERS UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN DOOR DE VOORGAANDE PARAGRAAFEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DE DIENSTEN OF MATERIALEN OP WELKE WIJZE OF VOOR WELKE MANIER OP WELKE WIJZE OF VOOR WELKE MANIER OP VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN PSS EN/OF DE GEGEVENSVERSTREKKER. BOVENDIEN MAG U, ZONDER DE VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN PSS EN DE RELEVANTE GEGEVENSVERSTREKKER, GEEN KOPIE MAKEN VAN ENIGE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE DIE ELECTRONISCH OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, UITGEVOERD AAN, DEMONTEREN OF MAKEN VAN AFGELEIDE WERKEN.

 

3. Beperkingen op beleggingsbegeleiding en professioneel advies

Zonder het voorgaande te beperken, zijn de diensten van PSS en de hierin beschreven beleggingsvehikels niet geregistreerd of in licentie gegeven onder enige Amerikaanse effectenwetgeving en worden ze niet aangeboden of verkocht, direct of indirect, in de Verenigde Staten of een van haar territoria of bezittingen of gebieden onderworpen aan zijn jurisdictie of aan burgers of personen daarvan. Aangezien de hierin beschreven diensten en beleggingsinstrumenten in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt kunnen zijn, dient u zich te informeren over dergelijke beperkingen in het land waar u woont. Als u een inwoner bent van een land waar de hierin beschreven diensten niet beschikbaar zijn of u op een andere manier beperkt bent, probeer dan niet om u te registreren als lid van deze financiële instelling of om er gebruik van te maken. Houd er ook rekening mee dat de hierin beschreven diensten niet beschikbaar zijn voor personen die, volgens de wetten van het land waar hij of zij woont, minderjarig zijn of anderszins niet gekwalificeerd zijn om partij bij een contract te zijn. Bepaalde diensten en investeringsvehikels die door PSS worden aangeboden, zijn mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde huidige en/of potentiële leden, hetzij als gevolg van hun land van verblijf of om andere redenen, en er moet specifiek worden verwezen naar eventuele disclaimers en de speciale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elk service- en investeringsvehikel.

Alle diensten en investeringsvehikels worden naar eigen goeddunken van PSS aangeboden. PSS behoudt zich het recht voor om registratieaanvragen af ​​te wijzen en elke transactie die is aangegaan door een hierboven beschreven verboden persoon te annuleren. Het openen van een account bij PSS en het gebruik van een van de diensten of investeringsvehikels die hierin worden beschreven door een persoon, vormt een verklaring dat het een dergelijke persoon niet verboden is om dergelijk gebruik te maken en dat alle informatie die in verband daarmee wordt verstrekt, juist en volledig is. Geen enkele informatie op de website vormt een aanbeveling of een uitnodiging om te kopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te verkopen of een aanbod om deposito's te accepteren of om andere producten of diensten of beleggingsvehikels in enig rechtsgebied te leveren aan een persoon aan wie het kan zijn onwettig om een ​​dergelijke aanbeveling, uitnodiging, verzoek of aanbod te doen.

 

4. Nauwkeurigheid van informatie

De informatie op deze website kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en bijgewerkt. Berichten en informatie die via internet worden verzonden, zijn mogelijk niet vrij van interferentie door derden en moeten onafhankelijk worden geverifieerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat er geen virussen het systeem binnendringen en PSS aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Noch PSS (noch enige andere persoon die betrokken is bij het aanbieden en onderhouden van deze website) aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op de website en het gebruik van dergelijke informatie is op eigen risico van de gebruiker. PSS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, goodwill of enige vorm van financiële of andere geldelijke of directe of speciale indirecte of gevolgschade, hoe dan ook ontstaan, hetzij door nalatigheid of door schending contractuele of andere plicht als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op deze website.

 

5. Uitsluiting van garanties

Afgezien van de verstrekte instructies met betrekking tot het gebruik van deposito- en betalingsdiensten en informatie over rentetarieven die momenteel van toepassing zijn, geeft PSS geen garantie en wijst (voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving) alle aansprakelijkheid af voor gegevens, informatie of advies die u van de website, met inbegrip van alle gevolgen van het handelen op basis van dergelijke gegevens, informatie of advies. De informatie op deze website mag niet worden gekopieerd, overgedragen of verveelvoudigd in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande toestemming van PSS. Alle auteursrechten en soortgelijke rechten op het ontwerp en de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan PSS en haar licentiegevers.

 

6. Inzendingen

Door ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen in te dienen bij PSS via de Contact-links, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) uw Bijdragen geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevatten; (b) PSS is niet verplicht tot vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Bijdragen; (c) PSS heeft het recht om dergelijke Bijdragen te gebruiken of openbaar te maken (of ervoor te kiezen deze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doel dan ook, op welke manier dan ook, in alle media wereldwijd; (d) PSS kan iets hebben dat lijkt op de Bijdragen die al in overweging zijn of in ontwikkeling zijn; (e) uw Bijdragen worden automatisch eigendom van PSS zonder enige verplichting van PSS jegens u; en (f) u onder geen enkele omstandigheid recht heeft op enige vergoeding of vergoeding van welke aard dan ook van PSS.

 

7. Vergoeding

U stemt ermee in PSS en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, werknemers, partners en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief de redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit inhoud die u indient plaatsen, verzenden, wijzigen of anderszins beschikbaar stellen via de PSS-services, uw gebruik van de PSS-services, uw verbinding met de PSS-services, uw schending van de gebruiksvoorwaarden of uw schending van enig recht van een ander.

 

8. Beëindiging

U kunt uw PSS-account, elk bijbehorend e-mailadres en toegang tot de PSS-services beëindigen door een dergelijk beëindigingsverzoek in te dienen bij PSS. U stemt ermee in dat PSS, zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot uw PSS-account, eventueel bijbehorend e-mailadres en toegang tot de PSS-services onmiddellijk kan beëindigen, beperken of opschorten. Oorzaken voor een dergelijke beëindiging, beperking van toegang of opschorting omvatten, maar zijn niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van de Gebruiksvoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, ( c) stopzetting of materiële wijziging van de PSS-services (of een deel daarvan), (d) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen, (e) langere perioden van inactiviteit, (f) en/of betrokkenheid van u bij frauduleuze of illegale activiteiten . Verder stemt u ermee in dat alle beëindigingen, beperkingen van toegang en opschortingen wegens dringende reden naar eigen goeddunken van PSS worden gedaan en dat PSS niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account, een bijbehorend e-mailadres of toegang tot de PSS-diensten.

 

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de informatie op deze website berust op internationale verdragen en de wetten van vele landen. Het is eigendom van Scandinavia AS. tenzij anders vermeld. U mag een enkele kopie van dit document downloaden en een enkele hardcopy maken, indien nodig voor gebruik als referentie. Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag geen enkel deel van deze publicatie op een andere manier worden gereproduceerd, aangepast, in het openbaar worden uitgevoerd of in welke vorm dan ook worden verzonden door middel van enig proces (grafisch, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, opnemen, opnemen of opslaan in een systeem) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scandinavia AS.