Algemene zakelijke voorwaarden voor investeringen

Algemene zakelijke voorwaarden


1. Definities – Interpretatie van termen

1.1. In deze Algemene Zakelijke Voorwaarden hebben de volgende termen, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenis en kunnen ze, naargelang het geval, in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt:

"Account" betekent een transactierekening van de Klant bij PSS;

"Rekeningafschrift" betekent een periodiek overzicht van de transacties die op een Rekening zijn gecrediteerd of gedebiteerd;

“Rekeningoverzicht” betekent een overzicht van de effectenportefeuille, open posities, margevereisten, contante storting, enz. van de Cliënt op een bepaald tijdstip;

"Agent" betekent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die in eigen naam een ​​transactie uitvoert, maar namens een andere persoon;

"Geautoriseerd persoon" betekent een persoon die door de Klant is gemachtigd om instructies te geven aan PSS;

"Werkdag" betekent elke dag waarop banken in Noorwegen open zijn voor zaken;

"CFD" en "CFD-contract" betekent een contract voor verschil dat een contract is waarin een belegger het verschil tussen de openings- en slotkoers van het desbetreffende effect of de desbetreffende index betaalt of krijgt;

"Cliënt" betekent u in uw hoedanigheid als klant van PSS;

"Zekerheid" betekent alle effecten of andere activa die door de Klant bij PSS zijn gedeponeerd;

“Provisie, kosten en margeschema” betekent het schema van provisies, kosten, marge, rente en andere tarieven die op elk moment van toepassing kunnen zijn op de Diensten zoals bepaald door PSS op een actuele basis;

"Contract" betekent elk contract, mondeling of schriftelijk, voor de aankoop of verkoop van goederen, effecten, valuta of andere financiële instrumenten of eigendommen, inclusief een optie, future, CFD of andere transactie die daarmee verband houdt, aangegaan door PSS met de Klant;

“Tegenpartijen” betekent banken en/of makelaars via welke of via wie PSS haar Contracten met klanten, met inbegrip van de Klant, kan afdekken;

"Gebeurtenissen van standaard" heeft de betekenis die aan deze term is gegeven in artikel 16;

"Voorkennis" betekent niet-gepubliceerde informatie die waarschijnlijk een effect zal hebben op de prijsstelling van een Contract als deze openbaar zou worden gemaakt;

"Introductie van makelaar" betekent een financiële instelling of een adviseur die door PSS en/of haar klanten wordt vergoed voor het doorverwijzen van dergelijke klanten naar PSS, het verstrekken van advies aan dergelijke klanten en/of het bemiddelen bij de uitvoering van transacties tussen dergelijke klanten en PSS;

“Margehandel” betekent een Contract dat is geopend en onderhouden op basis van een margedeposito, in tegenstelling tot een Contract dat is gebaseerd op een aankoopprijs;

“Marktregels” betekent de regels, voorschriften, gebruiken en praktijken van elke beurs, clearinginstelling of andere organisatie of markt die betrokken is bij het sluiten, uitvoeren of afwikkelen van een transactie of contract en omvat elke bepaling, beslissing of andere uitoefening van enige bevoegdheid of autoriteit door enige dergelijke beurs, clearing house of andere organisatie of markt;

"OTC" betekent elk contract met betrekking tot een grondstof, effect, valuta of ander financieel instrument of eigendom, inclusief elke optie, future of CFD die niet wordt verhandeld op een gereglementeerde aandelen- of grondstoffenbeurs, maar 'over-the-counter' door PSS, hetzij als market maker zoals beschreven in artikel 12 of anderszins;

"Opdrachtgever" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een transactie;

"PSS" is een handelsnaam van Private Scandinavia Sparkasse, Limited.;

"Diensten" betekent de door PSS te leveren diensten onder de Voorwaarden;

"Voorwaarden" betekent deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden die de relatie tussen de Klant en PSS regelen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

"Handelsbevestiging" betekent een bericht van PSS aan de Klant ter bevestiging van het aangaan van een Overeenkomst door de Klant;

"Ruilplatform" betekent elk online handelsplatform dat door PSS beschikbaar wordt gesteld onder de Voorwaarden;

"Eenheid" betekent een fractie van een UMA en is als zodanig een OTC-instrument dat door PSS als market maker tegen koop- en verkoopprijzen wordt genoteerd en moet daarom worden gezien als een derivateninstrument;

"Unitized beheerde account" or "UMA" betekent een pool van de gecombineerde beleggingen van een aantal beleggers beheerd door een vermogensbeheerder, al dan niet in dienst van PSS, op voorwaarde dat een dergelijke pool van beleggingen geen afzonderlijke juridische entiteit of een beursgenoteerd instrument vormt.

1.2. Als er een conflict is tussen de Voorwaarden en de relevante Marktregels, prevaleren de Marktregels.

1.3. In de Voorwaarden omvat elke verwijzing naar een persoon rechtspersonen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid,
samenwerkingsverbanden en particulieren.

1.4. Koppen en opmerkingen in de voorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen invloed op de constructie en
interpretatie van de Voorwaarden.

1.5. In de Voorwaarden zal elke verwijzing naar een wet, statuut, voorschrift of bepaling verwijzingen bevatten naar elke wettelijke wijziging of hernieuwde uitvoering daarvan of naar een verordening of bevel dat is uitgevaardigd op grond van een dergelijke wet, statuut, voorschrift of bepaling (of onder een dergelijke wijziging of re-enactment) -besluit).

2. Risico van erkenning

2.1. De Klant erkent, erkent en begrijpt dat handel in en beleggingen in effecten, evenals in derivaten met en zonder hefboomwerking:

A.Zeer speculatief;

B.Kan een extreem risico met zich meebrengen; en

C. Als de klant met marge handelt, is dit alleen geschikt voor personen die het risico van verlies boven hun marge-storting kunnen aanvaarden.

2.2. De Klant erkent, erkent en begrijpt dat:

A. Vanwege de lage marge die normaal vereist is bij margetransacties, kunnen prijswijzigingen op de onderliggende waarde leiden tot aanzienlijke verliezen;

B. Wanneer de Klant PSS opdraagt ​​een transactie aan te gaan, is de winst of het verlies dat ontstaat als gevolg van een fluctuatie in het actief of de onderliggende waarde volledig voor rekening en risico van de Klant;

C. De Klant garandeert dat de Klant bereid en in staat is, financieel en anderszins, het risico van het handelen in speculatieve beleggingen op zich te nemen;

D. De Klant stemt ermee in PSS niet verantwoordelijk te houden voor verliezen die zijn geleden als gevolg van het feit dat PSS de Account van de Klant bij zich draagt ​​en de aanbevelingen van de Klant volgt;

E.De klant aanvaardt dat garanties van winst of het vermijden van verliezen onmogelijk zijn bij het handelen in beleggingen;

F. De Klant heeft geen garanties van winst of het vermijden van verliezen of soortgelijke verklaringen ontvangen van PSS, van een van zijn medewerkers of vertegenwoordigers of van enige andere entiteit waarmee de Klant een PSS-account heeft, en de Klant heeft de Voorwaarden, noch zal de Klant in de toekomst handelen met het oog op of vertrouwend op dergelijke garanties of soortgelijke verklaringen.

3. Diensten

3.1. Op voorwaarde dat de Klant zijn verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, kan PSS transacties aangaan met de Klant in de vorm van de volgende beleggingen en instrumenten:

A. Futures en CFD's op grondstoffen, effecten, rente- en schuldinstrumenten, aandelen- of andere indices, valuta's en basis- en edele metalen;

B. Spot en forward edelmetaal, valuta's en OTC-derivaten;

C. Effecten, waaronder aandelen, obligaties en andere schuldinstrumenten, inclusief overheids- en openbare uitgiften;

D. Opties en warrants om een ​​van de hierboven vermelde instrumenten te verwerven of te vervreemden, inclusief opties op opties;

E. Beheerde activa, hetzij als OTC- of beursverhandelde instrumenten; en

F. Dergelijke andere investeringen en instrumenten waar PSS van tijd tot tijd mee instemt.

3.2. Wanneer de Klant een of meer Participaties in een UMA of andere pool van beheerde activa koopt, erkent en stemt de Klant daarmee in dat de aangewezen vermogensbeheerder van een dergelijke UMA of pool van beheerde activa de volledige macht en bevoegdheid heeft om te kopen, verkopen en verhandelen in de financiële markten, al dan niet in marge, voor rekening en risico van deze UMA of pool van beheerde activa en daarmee indirect voor rekening en risico van de Cliënt.

3.3. De cliënt is niet van plan, en erkent, begrijpt en aanvaardt dat hij mogelijk niet actief betrokken is bij de handel in en transacties van AMA's of andere pools van beheerde activa, waarbij dergelijke handel en transacties worden uitgevoerd door een aangewezen vermogensbeheerder.

3.4. De Klant erkent, begrijpt en aanvaardt dat een aangewezen vermogensbeheerder eigen handelsmethoden kan gebruiken als basis voor alle handel en transacties in UMA's of andere pools van beheerde activa onder de Voorwaarden.

3.5. De Klant erkent, begrijpt en aanvaardt dat de handel en transacties die worden uitgevoerd door een vermogensbeheerder worden uitgevoerd op voorwaarde dat de Klant in alle opzichten afziet van en afziet van eventuele aanspraken op schadevergoeding jegens PSS, de vermogensbeheerder en/of de AMA's of andere pools van beheerde activa voor eventuele financiële of andere verliezen die de Klant kan lijden als gevolg van dergelijke handel en transacties door een vermogensbeheerder. De Klant erkent, begrijpt en aanvaardt voorts dat de Klant in alle opzichten alleen en uitsluitend aansprakelijk is voor al dergelijke financiële of andere verliezen zonder enig verhaal op PSS, een vermogensbeheerder of de UMA of andere pool van beheerde activa als gevolg hiervan.

3.6. De door PSS geleverde Diensten kunnen betrekking hebben op:

A. Margetransacties;

B. Short verkopen (dwz verkopen waarbij een partij bij het contract verplicht is een actief te leveren dat zij niet bezit); of

C. Transacties in beleggingen die:

  • Verhandeld op beurzen die niet erkende of aangewezen beleggingsbeurzen zijn;

  • Niet verhandeld op een aandelen- of beleggingsbeurs; en/of

  • Niet direct realiseerbare investeringen.

3.7. Orders kunnen worden geplaatst als marktorders om zo snel mogelijk een instrument te kopen of verkopen tegen de prijs die op de markt verkrijgbaar is, of als limiet- en stoporders om te handelen wanneer de prijs een vooraf bepaald niveau bereikt, zoals van toepassing op de verschillende aangeboden instrumenten. Limietorders om te kopen en stoporders om te verkopen moeten onder de huidige marktprijs worden geplaatst, en limietorders om te verkopen en stoporders om te kopen moeten boven de huidige marktprijs worden geplaatst. Als de biedprijs voor verkooporders of de vraagprijs voor kooporders is bereikt, wordt de order zo snel mogelijk uitgevoerd tegen de prijs die op de markt verkrijgbaar is. Limiet- en stoporders zijn dus niet gegarandeerd uitvoerbaar op het gespecificeerde niveau of bedrag, tenzij uitdrukkelijk vermeld door PSS voor de specifieke order.

3.8. Met betrekking tot een transactie of Overeenkomst zal PSS een dergelijke transactie of Overeenkomst tot stand brengen als Opdrachtgever, tenzij specifiek is overeengekomen dat PSS zal optreden als Agent voor de Klant.

3.9. Alle transacties in effecten worden uitgevoerd als directe transacties, tenzij anders overeengekomen. Bij directe transacties treedt PSS op als wederpartij van de Klant, die handelt tegen een door PSS aangeboden prijs.

3.10. De Opdrachtgever zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, Overeenkomsten aangaan als Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever optreedt namens een Opdrachtgever, ongeacht of deze Opdrachtgever al dan niet aan PSS identificeert, is PSS niet verplicht deze Opdrachtgever als Opdrachtgever te accepteren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en tot dat moment is PSS gerechtigd om de Opdrachtgever met betrekking tot de Overeenkomst als Opdrachtgever beschouwen.

3.11. In het geval dat PSS advies, informatie of aanbevelingen aan de Klant verstrekt, is PSS niet verantwoordelijk voor de winstgevendheid van dergelijk advies, informatie of aanbeveling zoals nader bepaald in artikel 18, en de Klant erkent, erkent en begrijpt dat:

A. Alle transacties in op de beurs verhandelde beleggingen en veel contracten zullen worden uitgevoerd onder voorbehoud van en in overeenstemming met de marktregels;

B. Marktregels bevatten met name doorgaans ruime bevoegdheden in noodgevallen of anderszins ongewenste situaties;

C. Indien een beurs of clearinginstelling enige handeling onderneemt die van invloed is op een transactie of Contract, dan is PSS gerechtigd elke handeling te ondernemen die zij naar haar oordeel in het belang van de Klant en/of PSS wenselijk acht;

D. PSS is niet aansprakelijk voor enige schade als nader bepaald in artikel 18.3 en geleden door de Klant als gevolg van het handelen of nalaten van een beurs, clearing house of andere organisatie of markt of enige actie die PSS redelijkerwijs heeft ondernomen als gevolg van van dergelijk handelen of nalaten;

E. Wanneer een transactie wordt uitgevoerd door PSS als Agent voor de Klant, is de levering of betaling (indien van toepassing) door de andere partij bij de transactie voor het volledige risico van de Klant;

F. De verplichting van PSS om de opbrengst van de verkoop van beleggingen aan de Klant of op een rekening van de Klant of een andere persoon namens de Klant te leveren, is afhankelijk van de ontvangst door PSS van leverbare documenten of verkoopopbrengsten (indien van toepassing) van de andere partij of partijen bij de transactie;

G. De handelsuren van PSS zijn normaal gesproken zondag 4 uur Central European Time (CET) tot vrijdag 4 uur CET. PSS is mogelijk gesloten op de belangrijkste Noorse feestdagen;

H. PSS kan, zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, op permanente of tijdelijke basis een door PSS aan de Klant verstrekte accountfaciliteit intrekken. Situaties waarin PSS dergelijke actie kan ondernemen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, waar:

  • PSS is van mening dat de Klant in het bezit kan zijn van Voorwetenschap;

  • PSS is van mening dat er sprake is van abnormale handelsvoorwaarden; en

  • PSS kan geen prijzen berekenen in een relevant Contract vanwege het niet beschikbaar zijn van relevante marktinformatie

3.12. PSS zal de Klant geen advies geven over belastingkwesties die verband houden met de Diensten die door PSS onder de Voorwaarden worden geleverd. De Klant wordt geadviseerd om individueel advies in te winnen bij zijn financieel adviseur, accountant of juridisch adviseur met betrekking tot eventuele persoonlijke fiscale gevolgen van de door PSS aangeboden Diensten.

3.13. Niettegenstaande enige andere bepaling van de Voorwaarden, heeft PSS bij het leveren van Diensten het recht om naar eigen goeddunken elke actie te ondernemen die zij nodig acht om naleving van de Marktregels en alle andere toepasselijke wetten en regelgevende besluiten te waarborgen.

4. PSS en de klant

4.1. De Klant kan PSS mondelinge of schriftelijke instructies geven (waaronder instructies via internet of per e-mail zoals hieronder beschreven). PSS kan instructies, al naar gelang van toepassing, mondeling of schriftelijk bevestigen.

4.2. De personen die bevoegd zijn om namens Opdrachtgever instructies te geven aan PSS zijn degenen die door Opdrachtgever aan PSS zijn aangemeld en kunnen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke mededeling aan PSS. PSS is niet gebonden aan een dergelijke wijziging totdat de schriftelijke kennisgeving daadwerkelijk is ontvangen en bevestigd door PSS. PSS heeft het recht om te handelen naar de mondelinge of schriftelijke instructies van een persoon die voor PSS een Bevoegd Persoon lijkt te zijn, ook al is de persoon in feite niet bevoegd.

4.3. Het handelsplatform biedt de mogelijkheid om bepaalde contracten uit te voeren. Verder kunnen details met betrekking tot rekeningen, handelsbevestigingen en berichten van PSS aan de klant beschikbaar zijn op het handelsplatform. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten die via internet worden afgesloten:

A. PSS en haar vertegenwoordigers, agenten of makelaars zijn niet aansprakelijk jegens de Klant voor enig verlies, onkosten, kosten of aansprakelijkheid die de Klant heeft geleden of opgelopen als gevolg van het falen van het systeem, transmissiestoringen of vertragingen of soortgelijke technische fouten, tenzij PSS een dergelijke fout heeft gegenereerd met de duidelijke bedoeling om marktgedrag en/of orderuitvoering te manipuleren;

B. PSS is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van fouten in offertes die het gevolg zijn van typefouten door PSS of een verkeerde interpretatie door PSS van door Opdrachtgever in het systeem ingevoerde gegevens. PSS heeft het recht om de nodige correcties aan te brengen in de Rekening van de Klant om een ​​dergelijke fout te herstellen, rekening houdend met de marktwaarde van elk actief in kwestie op het moment dat de fout zich voordeed;

C. PSS zal de Klant realtime verhandelbare prijzen aanbieden. Als gevolg van vertraagde verzending tussen de Klant en PSS kan de door PSS aangeboden prijs zijn gewijzigd of gesprongen voordat een bestelling van de Klant door PSS is ontvangen. Als automatische orderuitvoering aan de klant wordt aangeboden, heeft PSS het recht om de prijs waarop de order van de klant wordt uitgevoerd te wijzigen in de marktwaarde waartegen de order van de klant werd ontvangen, zoals de blootstelling aan op hol geslagen hiaten of hiaatrisico's of een plotselinge prijswijziging die al extern van aard is voor PSS;

D. Het handelsplatform kan beschikbaar zijn in verschillende versies, die kunnen verschillen in verschillende aspecten, waaronder, maar niet beperkt tot, het toegepaste beveiligingsniveau, beschikbare producten en diensten, enz. PSS is niet aansprakelijk jegens de klant voor enig verlies , onkosten, kosten of aansprakelijkheid die de Klant heeft geleden of gemaakt omdat de Klant een andere versie gebruikt dan de standaardversie van PSS waarop alle beschikbare updates zijn geïnstalleerd;

E. De Klant is verantwoordelijk voor alle bestellingen en voor de juistheid van alle informatie die via internet wordt verzonden met behulp van de naam, het wachtwoord van de Klant of enig ander persoonlijk identificatiemiddel dat is geïmplementeerd om de Klant te identificeren;

F. Cliënt is verplicht wachtwoorden geheim te houden en ervoor te zorgen dat derden geen toegang krijgen tot de handelsfaciliteiten van Cliënt;

G. De Klant is aansprakelijk jegens PSS voor Contracten die zijn uitgevoerd met behulp van het wachtwoord van de Klant, zelfs als dit gebruik ongeoorloofd of onrechtmatig zou zijn; en

H. Ongeacht het feit dat het Handelsplatform kan bevestigen dat een Contract onmiddellijk wordt uitgevoerd wanneer de Klant instructies doorgeeft via het Handelsplatform, vormt de Handelsbevestiging die door PSS wordt doorgestuurd of op het Handelsplatform aan de Klant beschikbaar wordt gesteld de bevestiging van een Contract door PSS .

4.4. Elke instructie die via het handelsplatform of per e-mail door de klant wordt verzonden, wordt alleen geacht te zijn ontvangen en vormt pas dan een geldige instructie en/of bindende overeenkomst tussen PSS en de klant wanneer een dergelijke instructie is geregistreerd als uitgevoerd door PSS en door PSS aan de Klant bevestigd door middel van een Handelsbevestiging en/of het Rekeningoverzicht, en de enkele verzending van een opdracht door de Klant vormt geen bindende Overeenkomst tussen PSS en de Klant.

4.5. De Klant zal PSS alle instructies die PSS nodig heeft onverwijld verstrekken. Indien de Klant dergelijke instructies niet tijdig verstrekt, kan PSS naar eigen goeddunken op kosten van de Klant die maatregelen nemen die PSS noodzakelijk of wenselijk acht voor haar eigen bescherming of de bescherming van de Klant. Deze bepaling geldt ook in situaties waarin PSS geen contact kan krijgen met de Klant.

4.6. Indien de Klant PSS niet op het door PSS aangegeven tijdstip kennis geeft van zijn voornemen om een ​​optie of een andere Overeenkomst uit te oefenen waarvoor een instructie van de Klant nodig is, kan PSS de optie of de Overeenkomst als door de Klant opgegeven beschouwen. Indien een Contract na afloop kan worden verlengd, kan PSS naar eigen goeddunken ervoor kiezen om een ​​dergelijk Contract te verlengen of te beëindigen.

4.7. PSS kan (maar is in geen geval verplicht) een bevestiging verlangen, in een vorm die PSS redelijkerwijs kan verlangen, indien een opdracht bestaat uit het sluiten van een Rekening of het overmaken van aan de Klant verschuldigde bedragen of indien PSS anderszins blijkt dat een dergelijke bevestiging nodig of wenselijk is.

4.8. De Klant vrijwaart PSS en houdt PSS gevrijwaard van alle schade die PSS mocht lijden als gevolg van een fout in een door een Bevoegde Persoon gegeven instructie of als gevolg van het handelen van PSS naar aanleiding van een instructie, die afkomstig is of lijkt te zijn van een bevoegd persoon.

4.9. PSS kan, naar eigen goeddunken en zonder uitleg, weigeren om gevolg te geven aan een instructie.

4.10. Over het algemeen handelt PSS zo snel als praktisch mogelijk is volgens instructies en handelt zij, voor zover het handelsinstructies betreft, binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de aard van de instructies. Als PSS echter na ontvangst van de instructies van mening is dat het redelijkerwijs niet haalbaar is om binnen een redelijke termijn gevolg te geven aan dergelijke instructies, kan PSS het uitvoeren van die instructies uitstellen totdat het, naar het redelijke oordeel van PSS, haalbaar is om dit te doen, of de Klant dat PSS weigert gevolg te geven aan dergelijke instructies.

4.11. Het is mogelijk dat er fouten optreden in de prijzen van door PSS opgegeven transacties. In dergelijke omstandigheden is PSS, onverminderd eventuele rechten die het kan hebben volgens de Noorse wetgeving, niet gebonden aan enig Contract dat pretendeert te zijn gesloten (al dan niet bevestigd door PSS) tegen een prijs die:

A. PSS kan aantonen aan de Klant dat deze op het moment van de transactie kennelijk onjuist was; of

B. Was, of had redelijkerwijs moeten zijn, bij de Klant onjuist op het moment van de transactie.

4.12. Handelsstrategieën die gericht zijn op het uitbuiten van prijsfouten (algemeen bekend als "sniping") worden door PSS niet geaccepteerd. Indien PSS, naar eigen goeddunken en te goeder trouw, vaststelt dat de Klant voordeel haalt uit of probeert te profiteren van verkeerde citaten of andere vormen van onrechtmatige handel beoefent, heeft PSS het recht om een ​​of meer van de volgende tegenmaatregelen te nemen: redelijke termijn, PSS kan het uitvoeren van die instructies uitstellen totdat het, naar het redelijke oordeel van PSS, haalbaar is om dit te doen, of de Klant laten weten dat PSS weigert gevolg te geven aan dergelijke instructies.

A. Pas de prijsspreads aan die beschikbaar zijn voor de Klant;

B. Beperk de toegang van de Klant tot het streamen van direct verhandelbare koersen, inclusief het verstrekken van alleen handmatige offertes;

C. Alle historische handelswinsten die zijn behaald door dergelijk misbruik van liquiditeit, zoals door PSS naar eigen goeddunken en te goeder trouw is vastgesteld, op elk moment tijdens de relatie met de Klant van de Rekening van de Klant terughalen; en/of

D. Beëindig de klantrelatie onmiddellijk door middel van een schriftelijke opzegging.

Bovendien staat PSS de praktijk van arbitrage en scalperen op de PSS-handelsplatforms niet toe. Transacties die afhankelijk zijn van arbitragemogelijkheden voor prijslatentie kunnen worden ingetrokken. PSS behoudt zich het recht voor om de nodige correcties of aanpassingen aan te brengen op het betreffende account. Accounts die afhankelijk zijn van arbitragestrategieën kunnen naar eigen goeddunken van PSS worden onderworpen aan beëindiging van het account van de handelaar. Elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke arbitrage en/of manipulatie zal door PSS naar eigen goeddunken worden opgelost. PSS behoudt zich het recht voor om opnames tegen te houden totdat dergelijke zaken zijn opgelost. Elke actie of resolutie die hierin wordt vermeld, doet geen afstand van of doet geen afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen die PSS kan hebben tegen u, uw bedrijf en haar functionarissen, die allemaal uitdrukkelijk zijn voorbehouden.

4.13.Indien de Klant meer dan één persoon is (bijvoorbeeld gezamenlijke rekeninghouders):

A. De aansprakelijkheden van elk van deze personen zijn direct, gezamenlijk en hoofdelijk;

B. PSS kan handelen naar instructies die zijn ontvangen van een persoon die een dergelijke persoon is of lijkt te zijn, ongeacht of deze
persoon een Bevoegd Persoon is;

C. Elke kennisgeving of andere communicatie die door PSS aan een dergelijke persoon wordt verstrekt, wordt geacht aan al deze personen te zijn verstrekt;
en

D. De rechten van PSS onder clausule 16 zijn van toepassing indien een gebeurtenis beschreven in clausule 16 geacht wordt te hebben plaatsgevonden met betrekking tot enige
een van die personen.

4.14. De Klant stemt ermee in dat PSS alle telefoongesprekken, internetgesprekken (chat) en vergaderingen tussen de Klant en PSS mag opnemen en dergelijke opnames of transcripties van dergelijke opnames aan elke partij (inclusief, maar niet beperkt tot, elke regelgevende instantie en /of rechtbank) aan wie PSS het naar eigen goeddunken wenselijk of noodzakelijk acht om dergelijke informatie te verstrekken in verband met enig geschil of voorzien geschil tussen PSS en de Klant. Om technische redenen kan PSS echter een gesprek niet opnemen en in ieder geval zullen door PSS gemaakte opnamen of transcripties worden vernietigd overeenkomstig de normale praktijk van PSS. Bijgevolg mag de Klant er niet op vertrouwen dat dergelijke opnamen of transcripties beschikbaar zijn.

5. Marges, onderpand, betalingen en levering

5.1. Opdrachtgever is op eerste verzoek aan PSS verschuldigd:

A. Dergelijke geldsommen door middel van stortingen, of als initiële of variatiemarge, zoals PSS kan verlangen. In het geval van een Contract dat door PSS op een beurs is gesloten, zal deze marge niet minder zijn dan het bedrag of percentage bepaald door de relevante beurs plus eventuele aanvullende marge die PSS naar eigen goeddunken kan verlangen;

B. De bedragen die van tijd tot tijd aan PSS verschuldigd kunnen zijn op grond van een Contract en de bedragen die nodig kunnen zijn voor of ter vereffening van een debetsaldo op een Rekening; en

C. Geldbedragen die PSS van tijd tot tijd kan verlangen als zekerheid voor de verplichtingen van de Klant jegens PSS.

5.2. Indien de Klant een betaling verricht waarop enige inhouding of inhouding van toepassing is, zal de Klant een dergelijk extra bedrag aan PSS betalen om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk door PSS ontvangen bedrag gelijk zal zijn aan het volledige bedrag dat PSS zou hebben ontvangen als er geen inhouding of inhouding had plaatsgevonden.

5.3. Betalingen op de Rekening van de Klant worden door PSS gestort op voorwaarde dat PSS de betreffende bedragen ontvangt. Dit geldt ongeacht of dit expliciet is vermeld in betalingsbewijzen of andere betalingsbewijzen of verzoeken tot betaling.

5.4. Met de voorafgaande schriftelijke toestemming van PSS kan de Klant, in plaats van contanten, Onderpand bij PSS deponeren of PSS een garantie of vrijwaring van een persoon verstrekken, in een voor PSS aanvaardbare vorm, om te voldoen aan zijn verplichtingen verplichtingen. De Klant wordt er specifiek op gewezen dat PSS naar eigen goeddunken de waarde kan bepalen waarmee Onderpand zal worden geregistreerd en bijgevolg het bedrag dat Onderpand bijdraagt ​​aan de vraag van PSS op de Klant. PSS kan een dergelijke waarde van Onderpand wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

5.5. Elk Onderpand wordt gehouden door een tussenmakelaar of in aanmerking komende bewaarder, aangesteld door PSS, en de tussenmakelaar of in aanmerking komende bewaarder is verantwoordelijk voor het claimen en ontvangen van alle rentebetalingen, inkomsten en andere rechten die aan de Klant toekomen. PSS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het handelen of nalaten van een tussenmakelaar of in aanmerking komende bewaarder en is niet aansprakelijk jegens de Klant voor eventuele verliezen die direct of indirect voortvloeien uit handelen of nalaten van een dergelijke tussenmakelaar of in aanmerking komende bewaarder.

5.6. PSS heeft recht op:

A. Geld of Onderpand dat van de Klant is ontvangen, doorgeven om te voldoen aan de verplichtingen van PSS aan een derde partij;

B. Het in rekening brengen, verpanden of verlenen van een zekerheidsregeling over Onderpand om te voldoen aan de verplichtingen van PSS aan een derde partij, in welk geval het Onderpand al dan niet op naam van de Klant staat;

C. Onderpand uitlenen aan een derde partij, in welk geval het Onderpand al dan niet op naam van de Klant staat; en

D. Teruggave aan de Klant anders dan het oorspronkelijke Onderpand of type Onderpand.

PSS is niet gehouden aan Opdrachtgever verantwoording af te leggen over eventuele inkomsten die PSS heeft ontvangen als gevolg van het uitvoeren van een van de in dit artikel 5 omschreven werkzaamheden.

5.7. De Klant is verplicht om alle door hem op grond van een Overeenkomst te leveren geld of goederen onverwijld te leveren in overeenstemming met de voorwaarden van die Overeenkomst en met alle instructies die door PSS zijn gegeven om PSS in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomstige Overeenkomst die tussen PSS en een derde partij.

5.8. Als de Klant nalaat enige marge, aanbetaling of ander bedrag te verstrekken dat krachtens de Voorwaarden verschuldigd is met betrekking tot een transactie, kan PSS elk open Contract sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, en de opbrengst daarvan gebruiken voor de betaling van alle aan PSS verschuldigde bedragen. . Dit is nader geregeld in artikel 16.

5.9. Onder voorbehoud van Clausule 9.3, als de Klant in gebreke blijft om te betalen wanneer deze opeisbaar is, zal de Klant rente betalen (vanaf de vervaldatum en totdat de betaling plaatsvindt) over het uitstaande bedrag tegen het tarief vermeld in het Commissie-, kosten- en margeschema .

5.10. De Klant wordt erop gewezen dat PSS het recht heeft, naast alle andere rechten die het mogelijk heeft op grond van de Voorwaarden, of onder de Noorse wetgeving in het algemeen, om de omvang van de open positie van de Klant (netto of bruto) te beperken en om orders te weigeren aan nieuwe posities in te nemen. Situaties waarin PSS dergelijke rechten kan uitoefenen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, waar:

PSS is van mening dat de Klant in het bezit kan zijn van Voorwetenschap;

PSS is van mening dat er sprake is van abnormale handelsvoorwaarden; en

De waarde van het Onderpand van de Klant (zoals bepaald door PSS in overeenstemming met artikel 5.4) valt onder de minimale marginvereiste.

6. Margetransacties

6.1. Op de datum van de opening van een Margetransactie tussen PSS en de Klant kan PSS van de Klant verlangen dat hij een marge op de Rekening heeft die ten minste gelijk is aan de initiële margevereiste van PSS.

De margevereiste van PSS is van toepassing gedurende de hele looptijd van de Margetransactie. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende marge op de Rekening beschikbaar is. PSS kan de Klant al dan niet informeren dat niet aan de margevereisten wordt voldaan. Als op enig moment tijdens de looptijd van een margetransactie de beschikbare marge op de rekening niet voldoende is om de margevereiste van PSS te dekken, is de klant verplicht het aantal openstaande margetransacties te verminderen of voldoende geld over te maken naar PSS om te voldoen aan de marge. Indien PSS de Klant heeft medegedeeld dat niet aan het marginvereiste is voldaan en verzoekt om overmaking van gelden om aan de margin te voldoen, dient deze overmaking onmiddellijk na verzoek van PSS te geschieden en door PSS te worden ontvangen. Zelfs als de Klant een dergelijke overdracht uitvoert, kan PSS, naar eigen goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid jegens de Klant voor een dergelijke actie op zich te nemen, een of meer margetransacties of een deel van een margetransactie sluiten en/of effecten of andere eigendommen liquideren of verkopen tegen de rekening van de Klant.

6.2. De Klant wordt er specifiek op gewezen dat de margevereisten zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Wanneer een margintransactie is geopend, is het PSS niet toegestaan ​​de margintransactie naar eigen goeddunken te sluiten, maar alleen in opdracht van de klant of volgens de rechten van PSS onder de voorwaarden. Als PSS van mening is dat haar risico op een margetransactie is toegenomen in vergelijking met het risico op de datum van opening van een dergelijke margetransactie, zal PSS de margevereisten dus verhogen.

7. accounts

7.1. PSS zal de Klant een Handelsbevestiging ter beschikking stellen met betrekking tot elke transactie of Overeenkomst die door PSS is aangegaan met of voor de Klant en met betrekking tot elke openstaande positie die door PSS voor de Klant is gesloten. Handelsbevestigingen zijn normaal gesproken onmiddellijk beschikbaar na de uitvoering van de transactie in overeenstemming met Clausule 7.3.

7.2. Een Rekeningoverzicht en Rekeningoverzicht zijn beschikbaar voor de Klant via het Handelsplatform. Het Accountoverzicht wordt normaal gesproken periodiek bijgewerkt tijdens de openingstijden van PSS. Het Rekeningafschrift wordt normaliter elke Werkdag bijgewerkt met informatie over de vorige Werkdag. Door de Voorwaarden te accepteren, stemt de Klant ermee in om geen Rekeningoverzichten of Rekeningafschriften in gedrukte vorm van PSS te ontvangen, anders dan op specifiek verzoek.

7.3. Elke notitie of andere communicatie die door PSS moet worden verstrekt onder de Voorwaarden, inclusief rekeningafschriften en handelsbevestigingen, kan door PSS naar eigen keuze in elektronische vorm per e-mail of door weergave op het rekeningoverzicht van de klant op het handelsplatform naar de klant worden verzonden. De Klant is verplicht om hiervoor een e-mailadres aan PSS te verstrekken. Een e-mailbericht wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen wanneer het vanuit PSS wordt verzonden. PSS is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, wijziging, omleiding of enige andere wijziging die het bericht kan ondergaan na verzending door PSS. Een bericht op het Account van de Klant op het Handelsplatform wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen wanneer PSS het bericht op het Handelsplatform heeft geplaatst.

7.4. De Klant is verplicht de inhoud van elk document te verifiëren, ook van de in elektronische vorm verzonden documenten van PSS. Dergelijke documenten gelden, behoudens kennelijke fout, als afdoend, tenzij de Klant binnen 24 uur na ontvangst van het document schriftelijk het tegendeel meldt aan PSS. In het geval dat de Klant meent een transactie of Contract te zijn aangegaan die een Handelsbevestiging of anderszins een boeking op de Account van de Klant had moeten opleveren, maar de Klant een dergelijke bevestiging niet heeft ontvangen, moet de Klant PSS onmiddellijk informeren over wanneer de Opdrachtgever had een dergelijke bevestiging moeten ontvangen. Indien de Klant PSS niet onmiddellijk op de hoogte stelt dat de Klant een dergelijke bevestiging niet heeft ontvangen, kan de transactie of het Contract naar het absolute oordeel van PSS als onbestaande worden beschouwd.

7.5. Door de Voorwaarden te accepteren, stemt de Klant ermee in dat PSS de effecten van de Klant op omnibusrekeningen bewaart samen met effecten die toebehoren aan andere Klanten. PSS houdt een register bij waarin duidelijk het eigendomsrecht van de individuele Cliënt op de geregistreerde effecten wordt vermeld. De Klant aanvaardt dat dergelijke effecten niet op naam van de Klant zijn geregistreerd bij de desbetreffende clearinginstelling of bewaarder, maar op naam van PSS. Bijgevolg heeft de Cliënt geen persoonlijk recht op schadevergoeding voor eventuele fouten die zijn begaan door de relevante clearinginstelling of bewaarder.

8. Provisies, heffingen en overige kosten

8.1. De Klant is verplicht aan PSS de provisies en kosten te betalen zoals vermeld in het Overzicht Commissies, Tarieven en Marge.

8.2. PSS kan dergelijke provisies en kosten zonder kennisgeving wijzigen wanneer wijzigingen in het voordeel van de Klant zijn, of de redenen voor wijzigingen het gevolg zijn van externe omstandigheden buiten de macht van PSS, namelijk:

Wijzigingen in de relatie met de tegenpartijen van PSS hebben gevolgen voor de kostenstructuren van PSS; en

Er zijn wijzigingen in provisies en kosten die normaal gesproken door PSS aan de Klant worden doorberekend, zoals wijzigingen in provisies en
kosten van beurzen, clearinginstellingen, informatieverstrekkers of andere derde partijen.

8.3. PSS kan dergelijke commissies en kosten met een opzegtermijn van één maand wijzigen als:

A. Marktomstandigheden, waaronder concurrentiegedrag, vragen om wijzigingen in de commissies van PSS;

B. PSS wenst om commerciële redenen haar algemene kosten- en prijsstructuur te wijzigen; of

C. Belangrijke gegevens van Opdrachtgever, op basis waarvan individuele voorwaarden zijn verstrekt, zijn gewijzigd.

8.4. Naast dergelijke commissies en kosten is de Klant verplicht alle toepasselijke btw en andere belastingen, opslag- en leveringskosten, wissel- en clearinghuiskosten en alle andere vergoedingen die door PSS worden gemaakt in verband met een Contract en/of in verband met het onderhouden van de klantrelatie.

8.5. Voorts is PSS gerechtigd te verlangen dat de navolgende kosten afzonderlijk door Opdrachtgever worden betaald;

A. Alle buitengewone uitgaven die voortvloeien uit de relatie met de Klant, bijv. telefoon-, telefax-, koeriers- en postkosten waarbij de Klant om papieren handelsbevestigingen, rekeningafschriften, enz. verzoekt, die PSS in elektronische vorm had kunnen aanleveren;

B. Eventuele kosten van PSS veroorzaakt door wanprestatie door Opdrachtgever, waaronder begrepen een door PSS vastgestelde vergoeding voor het doorsturen van
aanmaningen, rechtsbijstand, etc;

C. Alle kosten van PSS in verband met antwoorden op vragen van overheidsinstanties, in overeenstemming met de Noorse wetgeving, inclusief een door PSS vastgestelde vergoeding voor het doorsturen van transcripties en bijlagen en voor het maken van kopieën;

D. Administratiekosten in verband met borgsommen en eventuele kosten van PSS in verband met een pandrecht, indien verstrekt, inclusief eventuele verzekeringspremies; en

E. Eventuele onkosten van PSS in verband met accountantsverklaringen/rapportages indien de Opdrachtgever daarom verzoekt.

8.6. De honoraria worden in rekening gebracht ofwel als een vast bedrag dat overeenkomt met de gemaakte kosten, ofwel als een percentage of uurtarief dat overeenkomt met de verrichte dienst. De berekeningsmethoden kunnen worden gecombineerd. PSS behoudt zich het recht voor om nieuwe tarieven in te voeren.

8.7. PSS-klantaccounts waarop gedurende een bepaalde periode van 6 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden (handel/opnames/stortingen), worden beschouwd als slapende rekeningen en voor dergelijke rekeningen wordt een slapende vergoeding van € 10 of $ 10 per maand in rekening gebracht.

8.8. PSS kan provisies en kosten delen met haar medewerkers, Introducing Brokers of andere derden of van hen een vergoeding ontvangen met betrekking tot door PSS aangegaan Contracten. Details van een dergelijke vergoeding of regeling voor het delen worden niet uiteengezet op de relevante Handelsbevestiging. PSS (of een medewerker) kan profiteren van provisie, opslag, opslag of enige andere vergoeding wanneer zij optreedt namens de tegenpartij bij een Contract.

8.9. Met betrekking tot eventuele OTC uit te voeren transacties is PSS gerechtigd prijzen op te geven waartegen zij bereid is met de Klant te handelen. Tenzij PSS eventuele rechten uitoefent die zij op grond van de Voorwaarden heeft om een ​​Contract te sluiten, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te beslissen of hij al dan niet een Contract wil aangaan tegen dergelijke prijzen. De prijzen die worden vermeld op de handelsbevestigingen die naar de klant worden verzonden, zijn inclusief eventuele kosten, die niet afzonderlijk worden geïdentificeerd en bekendgemaakt. De Klant stemt ermee in om Handelsbevestigingen in dit formulier te ontvangen. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn. Het optreden van PSS als market maker wordt nader beschreven in artikel 12.

8.10. Bovendien erkent, erkent en aanvaardt de Klant dat de procedures beschreven in Clausule 9 (Rente en valutaconversies) en Clausule 12 (Market Making) kunnen leiden tot extra kosten voor de Klant.

9. Rente- en valutaconversies

9.1. Behoudens artikel 9.2 hieronder en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is PSS niet aansprakelijk voor:

Rente te betalen aan de Klant over een tegoed op een rekening of enig ander bedrag dat door PSS wordt aangehouden; of

Rekening houden met de Klant voor eventuele rente die PSS heeft ontvangen over dergelijke bedragen of in verband met een Contract.

9.2. Indien het netto vrije vermogen van een Rekening bepaalde bedragen overschrijdt, zal PSS rente betalen tegen de tarieven zoals gepubliceerd op de website van PSS.

9.3. Als er een negatief netto vrij eigen vermogen op een Rekening staat, zal de Klant aan PSS rente betalen over het volledige bedrag van dat negatieve netto vrije eigen vermogen tegen een tarief zoals gepubliceerd in het Tarievenschema van PSS.

9.4. PSS kan dergelijke rentetarieven zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen wanneer wijzigingen in het voordeel van de Klant zijn, of de redenen voor wijzigingen het gevolg zijn van externe omstandigheden buiten de macht van PSS, te weten:

A. Wijzigingen in het monetaire of kredietbeleid in binnen- of buitenland beïnvloeden het algemeen belang op een voor PSS van belang zijnde manier;

B. Andere ontwikkelingen vinden plaats in het algemene rentepeil, ook op de geld- en obligatiemarkten, op een voor PSS van belang zijnde wijze; en

C. Wijzigingen in de relatie met de wederpartijen van PSS hebben gevolgen voor de kostenstructuren van PSS.

9.5. PSS kan dergelijke rentetarieven wijzigen met een opzegtermijn van één maand indien:

A. Marktomstandigheden, waaronder concurrentiegedrag, vragen om wijzigingen in de voorwaarden van PSS;

B. PSS wenst om commerciële redenen haar algemene kosten- en prijsstructuur te wijzigen; en

C. Belangrijke gegevens van Opdrachtgever, op basis waarvan individuele voorwaarden zijn verstrekt, zijn gewijzigd.

9.6. PSS is gerechtigd (maar is in geen geval verplicht) om:

A. Alle gerealiseerde winsten, verliezen, optiepremies, commissies, rentelasten en makelaarskosten die in een andere valuta dan
de basisvaluta van de klant (dwz de valuta waarin de rekening van de klant luidt) naar de basisvaluta van de klant;

B. Elke storting in contante valuta naar een andere storting in contante valuta met het oog op de aankoop van een actief uitgedrukt in een andere valuta;
dan de basisvaluta van de Klant; en

C. Alle gelden die PSS voor de Klant aanhoudt in een andere valuta die PSS nodig of wenselijk acht om de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Klant in die valuta te dekken.

9.7. Telkens wanneer PSS valutaconversies uitvoert, zal PSS dit doen tegen een redelijke wisselkoers die PSS zal kiezen. PSS heeft het recht om voor eigen rekening een opslag op de wisselkoersen in rekening te brengen en in te houden voor het regelen van een dergelijke omrekening, zoals PSS van tijd tot tijd kan specificeren en publiceren in het Commission, Charges & Margin Schedule.

10. Pandovereenkomst

10.1. Al het Onderpand dat Opdrachtgever aan PSS heeft overgedragen of namens Opdrachtgever door PSS of wederpartijen van PSS houdt, wordt verpand als zekerheid voor enige aansprakelijkheid die Opdrachtgever, nu of in de toekomst, jegens PSS heeft. Dit Onderpand omvat zonder enige beperking de tegoeden op Rekeningen, de effecten die op PSS als eigendom van de Klant zijn geregistreerd.

10.2. Indien de Klant enige verplichting uit hoofde van de Voorwaarden niet nakomt, is PSS gerechtigd om elk verpand Onderpand onmiddellijk te verkopen zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke stappen. Een dergelijke verkoop vindt plaats met de middelen die PSS naar eigen goeddunken bepaalt en tegen de prijs die PSS naar eigen goeddunken als de best verkrijgbare prijs beschouwt.

11. Verrekeningsovereenkomst

11.1. Als op een bepaalde datum dezelfde bedragen onder de Voorwaarden door elke partij aan de andere in dezelfde valuta moeten worden betaald, dan zal op die datum automatisch worden voldaan aan de verplichtingen van elke partij om een ​​dergelijk bedrag te betalen. Indien de bedragen niet in dezelfde valuta luiden, worden de bedragen door PSS omgerekend volgens de in artikel 9 genoemde grondslagen.

11.2. Als het totale bedrag dat door de ene partij moet worden betaald, het totale bedrag dat door de andere partij moet worden betaald, overschrijdt, zal de partij door wie het grotere totaalbedrag moet worden betaald, het meerdere aan de andere partij betalen en de verplichtingen van elke partij om te betalen. zal worden voldaan en ontslagen.

11.3. Indien de klantrelatie wordt beëindigd volgens artikel 16, worden de vorderingen die partijen op elkaar hebben definitief door verrekening (afgesloten) voldaan. De waarde van openstaande Contracten wordt bepaald volgens de principes die hieronder zijn uiteengezet in de artikelen 11.4 tot en met 11.7 en het uiteindelijke bedrag dat door een van de partijen moet worden betaald, is het verschil tussen de betalingsverplichtingen van de partijen.

11.4. De tarieven op basis waarvan de Contracten zullen worden gesloten zijn de marktconforme tarieven die gelden op de dag waarop PSS besluit de Contracten te sluiten wegens het Geval van Ingebrekestelling.

11.5. PSS kan, naar eigen goeddunken, de tarieven bepalen door een aanbieding van een marktmaker in het betreffende actief te verkrijgen of door tarieven uit elektronische financiële informatiesystemen toe te passen.

11.6. Bij het bepalen van de waarde van de te salderen Contracten zal PSS haar gebruikelijke spreads hanteren en alle kosten en overige lasten meenemen.

11.7. Deze verrekeningsovereenkomst heeft rechtsgevolg jegens een boedel en schuldeisers van de partijen bij de relatie met de Klant.

12. Marktvorming

12.1. Wanneer PSS orders uitvoert als Agent voor de Klant op een erkende aandelen- of futuresbeurs, zal PSS geen partij zijn bij een dergelijke transactie, en als zodanig zullen orders worden uitgevoerd in het handelssysteem van de relevante beurs tegen de beste prijs en de meest gunstige voorwaarden beschikbaar op het moment van de bestelling of volgens de specifieke instructies van de klant, bijvoorbeeld in een situatie waarin de klant ervoor heeft gekozen de bestelling te beperken, zal PSS geen extra spread opnemen in de prijs van de uitvoering die voor de klant wordt bereikt, maar zal worden vergoed volgens het vergoedingenschema.

12.2. De Klant wordt er specifiek op gewezen dat in bepaalde markten, waaronder, maar niet noodzakelijk beperkt tot, valutamarkten, OTC-valutaopties, cryptocurrency en CFD-contracten, PSS kan optreden als market maker.

12.3. PSS zal op schriftelijk verzoek van de Klant aan de Klant bekendmaken of PSS in een bepaald instrument als market maker mag optreden.

12.4. Bij het optreden als market maker zal PSS, onder normale marktomstandigheden, de bied- en laatprijzen van de Klant citeren.

12.5. Om PSS in staat te stellen prijzen te geven met de snelheid die normaal gesproken wordt geassocieerd met speculatieve handel, moet PSS mogelijk vertrouwen op beschikbare prijs- of beschikbaarheidsinformatie die later defect kan blijken te zijn vanwege specifieke marktomstandigheden, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het ontbreken van liquiditeit in of opschorting van een actief of fouten in feeds van informatieverstrekkers of offertes van tegenpartijen. Zo ja, en als PSS te goeder trouw heeft gehandeld bij het verstrekken van de prijs aan de Klant, kan PSS de transactie met de Klant annuleren, maar zal dit binnen een redelijke termijn doen en de Klant een volledige uitleg geven over de reden van een dergelijke annulering .

12.6. Na het uitoefenen van een positie bij een Klant kan PSS, naar eigen goeddunken, een dergelijke Klantpositie vervolgens compenseren met een andere Klantpositie of een positie bij een van de tegenpartijen van PSS of een eigen positie op de markt behouden met de bedoeling handelswinsten te behalen vanuit dergelijke posities. Dergelijke beslissingen en acties kunnen er daarom toe leiden dat PSS de posities van de Klant compenseert tegen prijzen die verschillen van de prijzen die aan de Klant worden geoffreerd, wat resulteert in handelswinsten of -verliezen voor PSS. Dit kan op zijn beurt de mogelijkheid vergroten dat de Klant te maken krijgt met wat kan worden gezien als impliciete kosten (dwz het verschil tussen de prijs waartegen de Klant handelde met PSS en de prijs waartegen PSS vervolgens handelde met tegenpartijen en/of andere klanten). op eventuele winsten die PSS realiseert als gevolg van de marketmaking-functie. De marketmaking-functie kan echter aanzienlijke kosten voor PSS met zich meebrengen als de markt tegen PSS beweegt in vergelijking met de prijs waartegen PSS met de Klant handelde.

12.7. Als gevolg van de activiteit van PSS als market maker, aanvaardt de Klant dat PSS niet verplicht is om de Klant optimale uitvoering te geven in dergelijke markten. Verder aanvaardt de Klant dat PSS in dergelijke markten posities kan aanhouden die in strijd zijn met de standpunten van de Klant, wat kan leiden tot mogelijke belangenconflicten tussen PSS en de Klant.

12.8. In markten waar PSS optreedt als market maker, kan PSS al dan niet commissies in rekening brengen. Ongeacht of PSS commissies aanrekent of niet, de Klant aanvaardt echter dat PSS zal trachten extra winst te maken uit zijn prestaties als market maker en de omvang van dergelijke winsten kan aanzienlijk zijn indien en in vergelijking met de margedeposito van de Klant .

12.9. De Klant erkent, erkent en aanvaardt dat de aan de Klant opgegeven prijs een spread bevat in vergelijking met de prijs waartegen PSS het Contract in een transactie met een andere klant of een Wederpartij mogelijk heeft gedekt of verwacht te kunnen dekken. Bovendien erkent, erkent en aanvaardt de Klant dat de genoemde spread een vergoeding vormt voor PSS en dat een dergelijke spread niet kan worden berekend voor alle Contracten en dat een dergelijke spread niet zal worden gespecificeerd in de Handelsbevestiging of anderszins aan de Klant zal worden bekendgemaakt.

12.10. Eventuele commissiekosten, rentelasten, kosten in verband met en opgenomen in de spread die door PSS als market maker in bepaalde markten wordt opgegeven en andere vergoedingen en kosten zullen bijgevolg het handelsresultaat van de Klant beïnvloeden en een negatief effect hebben op de handelsprestaties van de Klant in vergelijking met een situatie indien dergelijke provisiekosten, rentelasten, kosten verbonden aan en opgenomen in de spreads niet van toepassing waren.

12.11. Hoewel handelsspreads en commissies normaal gezien als gematigd worden beschouwd in verhouding tot de waarde van de onderliggende activa die worden verhandeld, kunnen dergelijke kosten aanzienlijk zijn in vergelijking met de margedeposito van de cliënt. Het is een gevolg hiervan dat de margedeposito van de Klant kan worden uitgeput door handelsverliezen die de Klant kan lijden en door de direct zichtbare transactiekosten zoals commissies, rentelasten en makelaarskosten, evenals door de genoemde niet zichtbare kosten voor de Klant veroorzaakt door de prestaties van PSS als market maker.

12.12. Als de Klant een actieve handelaar is en talrijke transacties uitvoert, kan de totale impact van zowel zichtbare als niet-zichtbare kosten aanzienlijk zijn. Bijgevolg moet de Klant mogelijk aanzienlijke winsten op de markten behalen om de kosten te dekken die gepaard gaan met handelsactiviteiten met PSS. Voor zeer actieve handelaren kunnen dergelijke kosten na verloop van tijd de waarde van de gestorte marge overschrijden. Normaal gesproken geldt bij het verhandelen van margederivaten: hoe lager het percentage van de toepasselijke marge, hoe hoger het aandeel van de kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van een transactie.

12.13. De Klant wordt er specifiek op gewezen dat op het gebied van marketmaking in vreemde valuta, OTC-deviezenopties, CFD-contracten en andere OTC-producten aanzienlijke impliciete kosten kunnen ontstaan ​​als gevolg van de winst die PSS maakt in haar hoedanigheid als markt maker.

12.14. De prestaties van PSS als market maker kunnen een negatieve invloed hebben op de Account van de Klant bij PSS en de genoemde impliciete kosten zijn op geen enkel moment direct zichtbaar of direct kwantificeerbaar voor de Klant.

12.15. PSS is op geen enkel moment verplicht om, noch zal PSS op enig moment details bekendmaken over haar prestaties of inkomsten als market maker of details met betrekking tot andere commissies, kosten en vergoedingen.

12.16. De Klant wordt er specifiek op gewezen dat CFD-contracten OTC-producten kunnen zijn die door PSS worden genoteerd terwijl ze als markermaker optreden en niet worden verhandeld op een erkende effectenbeurs. Als gevolg hiervan kan de bovenstaande beschrijving van de impliciete, niet zichtbare kosten die verband houden met de prestaties van PSS als market maker ook van toepassing zijn op elk CFD-contract.

13. Aggregatie en splitsing

13.1. De opdrachten van de Klant kunnen, naar keuze van PSS, worden samengevoegd met de eigen bestellingen van PSS, de bestellingen van een van de medewerkers van PSS en/of met PSS verbonden personen (waaronder werknemers en andere klanten). Bovendien kan PSS de orders van de Klant splitsen, evenals geaggregeerde orders, bij het uitvoeren van dergelijke orders. Hoewel orders alleen worden samengevoegd of gesplitst wanneer PSS redelijkerwijs van mening is dat dit in het algemeen belang van haar klanten is, kan aggregatie en splitsing er in sommige gevallen toe leiden dat de klant een minder gunstige prijs krijgt dan wanneer de orders van de klant afzonderlijk of onderling.

14. Belangenverstrengeling

14.1. PSS, haar medewerkers of andere personen die verbonden zijn met PSS kunnen een belang, relatie of regeling hebben die materieel is met betrekking tot een transactie of Contract die is uitgevoerd, of advies verstrekt door PSS, onder de Voorwaarden. Door de Voorwaarden te accepteren, stemt de Klant ermee in dat PSS dergelijke zaken mag afhandelen zonder voorafgaande verwijzing naar de Klant.

14.2. Daarnaast kan PSS advies, aanbevelingen en andere diensten verlenen aan derden wier belangen in strijd kunnen zijn met of concurreren met de belangen van de Klant, en kunnen PSS, haar medewerkers en de werknemers van elk van hen optreden namens andere klanten die posities tegenover de Klant of in concurrentie met de Klant om dezelfde of een vergelijkbare positie te verwerven.