Risico-informatie

BEKENDMAKING VAN RISICO'S


A. Risicofactoren voor emittenten

PSS kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U dient de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te bekijken door de PSS-website te bezoeken en op de gebruiksvoorwaarden-hyperlink onderaan de pagina te klikken. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd. De enige kennisgeving van wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zal worden gedaan door PSS die het herziene gebruik op deze website publiceert; PSS zal u niet afzonderlijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

1. PSS als uitgever of tegenpartij

Wanneer PSS de uitgever of tegenpartij is van de relevante financiële instrumenten, draagt ​​een belegging in dergelijke financiële instrumenten het risico dat PSS niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de relevante financiële instrumenten op een relevante vervaldatum na te komen.

Om het risico te beoordelen, dienen potentiële beleggers alle informatie in de aanbiedingsdocumenten met betrekking tot de relevante financiële instrumenten in overweging te nemen en indien zij dit nodig achten hun eigen professionele adviseurs te raadplegen.

Het risico met betrekking tot het vermogen van PSS om aan haar verplichtingen met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten te voldoen, wordt beschreven aan de hand van de door onafhankelijke ratingbureaus toegekende kredietratings. Een rating is geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen, verkopen of aan te houden en kan op elk moment worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken door het toekennende ratingbureau. Een opschorting, verlaging of intrekking van een toegekende rating kan een negatief effect hebben op de marktprijs van sommige financiële instrumenten waarvan PSS de emittent is.

Rating van achtergestelde verplichtingen financiële instrumenten die achtergestelde verplichtingen van PSS zijn, kunnen een lagere rating krijgen dan hierboven vermeld omdat, in het geval van insolventie of liquidatie van PSS, de vorderingen die voortvloeien uit deze verplichtingen achtergesteld zijn bij die van schuldeisers van PSS die ook niet ondergeschikt zijn.

De waarde van financiële instrumenten waarbij PSS de emittent of de tegenpartij is, zal naar verwachting gedeeltelijk worden beïnvloed door de algemene beoordeling door beleggers van de kredietwaardigheid van PSS. Elke vermindering van de kredietwaardigheid van PSS kan leiden tot een waardevermindering van dergelijke financiële instrumenten. Als een faillissementsprocedure wordt gestart met betrekking tot PSS, kan de teruggave aan een houder van of een partij bij een dergelijk Financieel Instrument worden beperkt en zal het herstel waarschijnlijk aanzienlijk worden vertraagd.

B. Algemene risicofactoren met betrekking tot financiële instrumenten

1. Geen betalingen of leveringen tot afwikkeling

Potentiële beleggers dienen er rekening mee te houden dat wanneer er geen periodieke rentebetalingen of andere uitkeringen moeten worden gedaan tijdens de looptijd van een financieel instrument, wanneer dergelijke financiële instrumenten in de vorm van effecten zijn of anderszins verhandelbaar zijn, een realisatie op de secundaire markt van dergelijke financiële instrumenten kan het enige rendement zijn dat mogelijk beschikbaar is voor de belegger voorafgaand aan de afwikkeling van dergelijke financiële instrumenten. Beleggers dienen echter rekening te houden met de risicofactoren die worden beschreven in de rubrieken “marktwaarde” en “financiële instrumenten kunnen illiquide zijn” uiteengezet onder de rubriek “D. Marktfactoren” hieronder in dit verband.

2. Voortijdige beëindiging om buitengewone redenen, onwettigheid en overmacht

Indien dit in de voorwaarden van enige financiële instrumenten is aangegeven, indien PSS of de relevante derde partij, naargelang het geval, vaststelt dat, om redenen buiten haar macht, de nakoming van haar verplichtingen met betrekking tot de relevante financiële instrumenten is om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig of onpraktisch is, of PSS of de relevante derde partij, naargelang het geval, bepaalt dat het, om redenen buiten haar wil, niet langer legaal of praktisch is om haar hedgingovereenkomsten met met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten om welke reden dan ook, kan PSS of de relevante derde partij, naargelang het geval, naar eigen goeddunken en zonder verplichting dergelijke financiële instrumenten vroegtijdig beëindigen. Potentiële kopers dienen de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten te bekijken om na te gaan of en hoe dergelijke bepalingen van toepassing zijn op dergelijke financiële instrumenten en wat de gevolgen zijn van een dergelijke beëindiging, met inbegrip van wat als gevolg daarvan moet worden betaald.

3. Marktverstoringen, aanpassingen en vroegtijdige beëindiging van financiële instrumenten

Indien dit het geval is, zoals aangegeven in de voorwaarden van alle financiële instrumenten, kan de relevante calculatieagent bepalen dat er zich op een relevant moment een marktverstoring heeft voorgedaan of zich voordoet. Een dergelijke vaststelling kan de waardering van de relevante onderliggende waarde vertragen, wat een effect kan hebben op de waarde van de relevante financiële instrumenten en/of kan de afwikkeling van dergelijke financiële instrumenten vertragen.

Bovendien kan de berekeningsagent, indien zo aangegeven in de voorwaarden van financiële instrumenten, aanpassingen maken aan dergelijke voorwaarden om rekening te houden met relevante aanpassingen of gebeurtenissen met betrekking tot de onderliggende waarde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bepalen van een opvolger voor de betrokken onderliggende waarde of de uitgevende instelling of de sponsor, naargelang het geval. Bovendien kan PSS of de relevante derde partij, in bepaalde omstandigheden, de relevante financiële instrumenten vervroegd beëindigen na een dergelijke gebeurtenis.

Potentiële kopers dienen de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten te herzien om na te gaan of en hoe dergelijke bepalingen van toepassing zijn op dergelijke financiële instrumenten en wat een relevante aanpassing of gebeurtenis inhoudt.

4. belasting

Potentiële kopers en verkopers van financiële instrumenten dienen zich ervan bewust te zijn dat zij mogelijk zegelbelasting of andere documentaire kosten moeten betalen in overeenstemming met de wetten en gebruiken van het land waar de relevante financiële instrumenten worden overgedragen.

Betaling en/of levering van enig verschuldigd bedrag met betrekking tot financiële instrumenten kan afhankelijk zijn van de betaling van bepaalde belastingen, heffingen en/of kosten zoals bepaald in de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten. PSS of de relevante derde partij, al naargelang het geval, heeft het recht, maar kan niet verplicht zijn, om een ​​bedrag dat of een gedeelte dat nodig is voor de boekhouding of het enige belasting, heffing, inhouding of andere betaling te betalen.

Toekomstige beleggers dienen de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten te bekijken om na te gaan of en hoe dergelijke bepalingen van toepassing zijn op dergelijke financiële instrumenten.

Potentiële kopers die twijfelen over hun fiscale positie dienen hun eigen onafhankelijke belastingadviseurs te raadplegen. Bovendien moeten potentiële kopers zich ervan bewust zijn dat belastingregels en hun toepassing door de relevante belastingautoriteiten van tijd tot tijd veranderen. Dienovereenkomstig is het niet mogelijk om de precieze fiscale behandeling te voorspellen die op een bepaald moment van toepassing zal zijn.

5. Oefeningskennisgeving en certificeringen

Indien financiële instrumenten onderworpen zijn aan bepalingen betreffende de levering van een kennisgeving van uitoefening en een dergelijke kennisgeving wordt ontvangen door de partij of partijen gespecificeerd na het laatste tijdstip dat is vermeld in de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten, kan het worden geacht niet naar behoren te zijn geleverd tot wat later op de dag. Een dergelijke veronderstelde vertraging kan in het geval van in contanten afgewikkelde financiële instrumenten het contante bedrag dat bij afwikkeling moet worden betaald, verhogen of verlagen ten opzichte van wat het anders zou zijn geweest zonder een dergelijke veronderstelde vertraging.

In het geval van financiële instrumenten die slechts op één dag of slechts tijdens een uitoefenperiode uitoefenbaar zijn en waarvan niet is aangegeven dat ze automatisch worden uitgeoefend, wordt elke kennisgeving van uitoefening, indien niet bezorgd op het laatste tijdstip dat is vermeld in de algemene voorwaarden van de relevante financiële instrumenten , komen te vervallen.

Het niet afleveren van certificaten die vereist zijn door de voorwaarden van een uitgifte van financiële instrumenten kan leiden tot het verlies of de onmogelijkheid om bedragen of leveringen te ontvangen die anderszins verschuldigd zijn op grond van dergelijke financiële instrumenten. Potentiële kopers dienen de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten te herzien om na te gaan of en hoe dergelijke bepalingen van toepassing zijn op dergelijke financiële instrumenten.

Financiële instrumenten die niet worden uitgeoefend in overeenstemming met hun voorwaarden, zullen waardeloos verlopen. Potentiële kopers dienen de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten te bekijken om na te gaan of dergelijke financiële instrumenten onderworpen zijn aan automatische uitoefening, en wanneer en hoe een kennisgeving van uitoefening geldig kan worden afgeleverd.

6. Vertraging na het sporten

Wanneer financiële instrumenten moeten worden uitgeoefend en afgewikkeld door middel van een contante betaling, kan er bij de uitoefening een tijdsverloop zijn tussen het moment waarop de uitoefening plaatsvindt en het moment waarop het toepasselijke contante bedrag met betrekking tot een dergelijke uitoefening wordt bepaald. Een dergelijke vertraging tussen het moment van uitoefening en de vaststelling van het contante bedrag zal worden gespecificeerd in de algemene voorwaarden van de relevante financiële instrumenten. Een dergelijke vertraging zou echter aanzienlijk langer kunnen zijn, met name in het geval van een vertraging in de uitoefening van dergelijke in contanten afgewikkelde financiële instrumenten als gevolg van dagelijkse maximale uitoefeningsbeperkingen of bij de vaststelling door de berekeningsagent dat er op een relevant moment een marktverstoring heeft plaatsgevonden. Het toepasselijke contante bedrag zou kunnen dalen of stijgen ten opzichte van wat het zou zijn geweest zonder een dergelijke vertraging.

Potentiële kopers dienen de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten te herzien om na te gaan of en hoe dergelijke bepalingen van toepassing zijn op dergelijke financiële instrumenten.

7. Zeer volatiele markten

Financiële instrumenten kunnen worden gekoppeld aan de prijzen van grondstoffencontracten en derivaten, inclusief futures en opties die zeer volatiel zijn. Prijsbewegingen van termijncontracten, termijncontracten en andere derivatencontracten waaraan een financieel instrument kan worden gekoppeld, worden onder meer beïnvloed door rentetarieven, veranderende vraag- en aanbodverhoudingen, handels-, fiscale, monetaire en deviezencontroleprogramma's en beleid van regeringen, en nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en beleid. Bovendien grijpen overheden van tijd tot tijd in, direct of indirect en door regulering in bepaalde markten, met name die in valuta's en rentegerelateerde futures en opties. Dergelijke interventies zijn vaak bedoeld om rechtstreeks de prijzen te beïnvloeden en kunnen er, samen met andere factoren, voor zorgen dat al deze markten snel in dezelfde richting bewegen, onder meer door schommelingen in de rentetarieven. Een dergelijke interventie kan een negatief effect hebben op de waarde van bepaalde financiële instrumenten.

8. Commissie

Voordat een belegger een financieel instrument koopt, moet hij details verkrijgen over alle commissies en andere kosten waarvoor u aansprakelijk bent. Als kosten niet in geld worden uitgedrukt (maar bijvoorbeeld als percentage van de contractwaarde), moet het een duidelijke en schriftelijke uitleg krijgen, inclusief passende voorbeelden, om vast te stellen wat dergelijke kosten in specifieke geldtermen waarschijnlijk betekenen. In het geval van futures, wanneer provisie in rekening wordt gebracht als een percentage, zal dit normaal gesproken een percentage zijn van de totale contractwaarde, en niet alleen als een percentage van een initiële betaling.

C. Productspecifieke risicofactoren

1. Productspecifieke risicofactoren

Verschillende financiële instrumenten brengen verschillende risiconiveaus met zich mee en bij het beslissen of ze financiële instrumenten willen verhandelen of kopen, dienen potentiële beleggers rekening te houden met het volgende.

Een belegging in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee. Deze risico's kunnen onder meer de aandelenmarkt, obligatiemarkt, valuta, rente, marktvolatiliteit en economische, politieke en regelgevende risico's en elke combinatie van deze en andere risico's omvatten. Hieronder worden enkele van deze risico's kort besproken.

Potentiële kopers dienen ervaring te hebben met transacties in instrumenten zoals de relevante financiële instrumenten en in de onderliggende waarde met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten.

Potentiële kopers dienen de risico's te begrijpen die verbonden zijn aan een belegging in de relevante financiële instrumenten en dienen pas een beleggingsbeslissing te nemen na zorgvuldige afweging, met hun juridische, fiscale, boekhoudkundige en andere adviseurs, van (a) de geschiktheid van een belegging in de relevante financiële instrumenten. instrumenten in het licht van hun eigen specifieke financiële, fiscale en andere omstandigheden, (b) de informatie uiteengezet in het aanbiedingsdocument met betrekking tot de relevante financiële instrumenten en (c) de relevante onderliggende waarde.

Financiële instrumenten kunnen in waarde dalen en, waar financiële instrumenten kapitaalbeschermd zijn, dienen beleggers er rekening mee te houden dat, ongeacht hun belegging in dergelijke financiële instrumenten, het contante bedrag dat op de vervaldag verschuldigd is, nooit lager zal zijn dan een bepaald minimumbedrag in contanten.

Een belegging in een financieel instrument mag alleen worden gedaan na beoordeling van de richting, timing en omvang van mogelijke toekomstige veranderingen in de waarde van de relevante onderliggende waarde en/of in de samenstelling en/of de berekeningsmethode van de relevante onderliggende waarde, aangezien het rendement van een dergelijke investering zal onder meer afhankelijk zijn van dergelijke wijzigingen.

Een belegger in een financieel instrument moet in het algemeen correct zijn over de richting, timing en omvang van een verwachte verandering in de waarde van de relevante onderliggende waarde. Met betrekking tot een financieel instrument kan meer dan één risicofactor gelijktijdig van invloed zijn, zodat het effect van een bepaalde risicofactor niet voorspelbaar is. Bovendien kan meer dan één risicofactor een versterkend effect hebben dat mogelijk niet voorspelbaar is.

Er kan geen zekerheid worden gegeven over het effect dat een combinatie van risicofactoren kan hebben op de waarde van een financieel instrument.

Financiële instrumenten die aan een onderliggende waarde zijn gekoppeld, vertegenwoordigen een belegging die is gekoppeld aan de economische prestaties van de desbetreffende onderliggende waarde en potentiële beleggers dienen er rekening mee te houden dat het (eventuele) rendement op hun belegging in dergelijke financiële instrumenten zal afhangen van de prestaties van die onderliggende waarde.

Potentiële beleggers dienen er ook rekening mee te houden dat hoewel de marktwaarde van dergelijke financiële instrumenten gekoppeld is aan een dergelijke onderliggende waarde en (positief of negatief) zal worden beïnvloed door een dergelijke onderliggende waarde, elke verandering mogelijk niet vergelijkbaar en onevenredig kan zijn.

Het is onmogelijk te voorspellen hoe het niveau van de relevante onderliggende waarde in de tijd zal variëren. In tegenstelling tot een directe belegging in de relevante onderliggende waarde, vertegenwoordigen dergelijke financiële instrumenten het recht om betaling of levering te ontvangen, naargelang het geval, van het/de relevante bedrag(en) op de gespecificeerde of bepaalbare datum(s) met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten. instrumenten die periodieke rentebetalingen kunnen omvatten (indien gespecificeerd in de voorwaarden voor dergelijke financiële instrumenten), die alle of sommige kunnen worden bepaald op basis van de prestatie van de relevante onderliggende waarde. De toepasselijke voorwaarden zullen de bepalingen bevatten voor de bepaling van het (de) te betalen of te leveren bedrag(en), al naargelang het geval, op de gespecificeerde of bepaalbare datum(s) met betrekking tot de relevante financiële instrumenten, inclusief eventuele periodieke rentebetalingen. .

TOEKOMSTIGE BELEGGERS IN FINANCILE INSTRUMENTEN DIE AAN EEN ONDERLIGGENDE ONDERLIGGING GEKOPPELD ZIJN, MOETEN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE RELEVANTE FINANCILE INSTRUMENTEN ZIEN OM UIT TE VOEREN WAT DE RELEVANTE ONDERLIGGING IS EN OM TE ZIEN HOE ZOWEL SCHULDEN, ALS UITVOERBAAR, ZIJN BEDRAG(EN) ZIJN BETAALBAAR EN/OF LEVERBAAR, EVENTUEEL, ALVORENS EEN BESLISSING TE NEMEN OM DERGELIJKE FINANCILE INSTRUMENTEN TE KOPEN.

Het enige rendement op financiële instrumenten kan de potentiële betaling of levering zijn, al naargelang het geval, van de bedragen die verschuldigd zijn bij uitoefening of aflossing of anderszins verschuldigd en betaling van periodieke rentebetalingen en potentiële kopers dienen de voorwaarden van de desbetreffende financiële instrumenten om vast te stellen welk(e) bedrag(en) betaalbaar en/of leverbaar zijn, onder welke omstandigheden en wanneer.

PSS of de relevante derde partij, naargelang het geval, kan verschillende uitgiften van financiële instrumenten uitgeven die betrekking hebben op dezelfde onderliggende waarde. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat PSS of de relevante derde partij, naargelang het geval, meer dan één uitgifte van financiële instrumenten zal uitgeven die aan een dergelijke onderliggende waarde zijn gekoppeld. Het aantal uitstaande financiële instrumenten kan op elk moment aanzienlijk zijn.

Financiële instrumenten kunnen onder meer gekoppeld zijn aan aandelen, indices, valuta's, het krediet van bepaalde entiteiten, derivaten, grondstoffen en/of grondstoffenfutures, private equity of illiquide activa en onroerend goed, effecten van lage kredietkwaliteit, noodlijdende effecten, beleggingen in opkomende of zich ontwikkelende markten en/of fondsaandelen, inclusief hedgefondsen.

2. Financiële instrumenten gekoppeld aan aandelen

Met betrekking tot financiële instrumenten die zijn gekoppeld aan een aandeleneffect of een mand met aandeleneffecten, kunnen beleggers op de gespecificeerde of bepaalbare datum(s) met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten ofwel een fysieke levering van een bepaald aantal van de relevante aandeleneffecten ontvangen en/of betaling van een bedrag bepaald op basis van de waarde van de relevante aandelen op een bepaalde datum of data in vergelijking met een andere datum of data. Dienovereenkomstig kan een belegging in dergelijke financiële instrumenten vergelijkbare marktrisico's met zich meebrengen als een directe belegging in de relevante aandelen en beleggers dienen dienovereenkomstig advies in te winnen. De (eventuele) rente die op dergelijke financiële instrumenten moet worden betaald, kan worden berekend op basis van de waarde van een of meer aandelen op een bepaalde datum of data in vergelijking met een andere datum of data of op basis van eventuele dividenden die zijn betaald met betrekking tot dergelijke aandelen. effecten.

Met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten zal geen enkele emittent van de relevante aandelen hebben deelgenomen aan de voorbereiding van een aanbiedingsdocument met betrekking tot de relevante financiële instrumenten of de voorwaarden van de relevante financiële instrumenten en PSS zal geen onderzoek of navraag doen bij met betrekking tot de informatie over een dergelijke uitgevende instelling die daarin is opgenomen of in de documenten waaruit dergelijke informatie is geëxtraheerd. Bijgevolg kan er geen garantie worden gegeven dat alle gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór de uitgiftedatum van de relevante financiële instrumenten (inclusief gebeurtenissen die de nauwkeurigheid of volledigheid zouden beïnvloeden van alle openbaar beschikbare documenten die door PSS worden gebruikt bij het opstellen van een aanbiedingsdocument met betrekking tot de relevante financiële instrumenten) die van invloed zouden zijn op de handelsprijs van de relevante aandelen, openbaar zijn gemaakt. Daaropvolgende openbaarmaking van dergelijke gebeurtenissen of de openbaarmaking of het niet openbaar maken van materiële toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot de emittent van dergelijke aandelen, kan een invloed hebben op de handelsprijs van dergelijke aandelen en dus op de handelsprijs of waarde van dergelijke financiële instrumenten.

Tenzij anders bepaald in de voorwaarden van dergelijke financiële instrumenten, hebben houders van dergelijke financiële instrumenten geen stemrechten of rechten om dividenden of uitkeringen te ontvangen of andere rechten met betrekking tot de relevante aandelen waarop dergelijke financiële instrumenten betrekking hebben.

 

3. Financiële instrumenten gekoppeld aan indices

Met betrekking tot financiële instrumenten die zijn gekoppeld aan een index of een mand van indexen, kunnen beleggers op de gespecificeerde of bepaalbare datum(s) met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten betaling ontvangen van een bedrag dat wordt bepaald op basis van de waarde van de relevante index of indexen op een bepaalde datum of data in vergelijking met een andere datum of data en/of fysieke levering van activa gekoppeld aan de relevante index of indices. Rente (indien van toepassing) die op dergelijke financiële instrumenten moet worden betaald, kan worden berekend op basis van de waarde van een of meer van de relevante indices op een bepaalde datum of data in vergelijking met een andere datum of data.

 

4. Financiële instrumenten gekoppeld aan valuta

Met betrekking tot financiële instrumenten die aan een of meer valuta's zijn gekoppeld, kunnen beleggers op de gespecificeerde of bepaalbare datum(s) met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten betaling ontvangen van een bedrag dat wordt bepaald op basis van de waarde van de relevante valuta's op een bepaalde datum of data in vergelijking met een andere datum of data. Rente (indien van toepassing) die op dergelijke financiële instrumenten moet worden betaald, kan worden berekend op basis van de waarde van een of meer van de relevante valuta's op een bepaalde datum of data in vergelijking met een andere datum of data.

Schommelingen in wisselkoersen van de relevante valuta (of een of meer van de valuta's in een mand met valuta's) zullen de waarde van financiële instrumenten die aan die valuta of valuta's zijn gekoppeld, beïnvloeden. Bovendien kunnen beleggers die van plan zijn winsten of verliezen uit de ontvangst van gelden uit of verkoop van dergelijke financiële instrumenten om te zetten in hun eigen valuta, worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen hun eigen valuta en de relevante valuta (of een of meer van de valuta in een mand met valuta). Valutawaarden kunnen worden beïnvloed door complexe politieke en economische factoren, waaronder overheidsacties om de waarde van een valuta (of een of meer valuta's in een mand met valuta's) vast te stellen of te ondersteunen, ongeacht andere marktkrachten. Kopers van financiële instrumenten die aan een valuta of valuta's zijn gekoppeld, lopen het risico hun gehele belegging te verliezen als de wisselkoersen van de betreffende valuta (of een of meer valuta's in een mandje valuta's) niet in de verwachte richting bewegen.

Indien vervolgens aanvullende financiële instrumenten of opties met betrekking tot bepaalde valuta's of bepaalde valuta-indexen worden uitgegeven, zal het aanbod van financiële instrumenten en opties met betrekking tot dergelijke valuta's of valuta-indexen, zoals van toepassing, op de markt toenemen, waardoor de prijs waartegen dergelijke financiële instrumenten worden verhandeld op de secundaire markt om aanzienlijk te dalen.

In het kader van de dagelijkse handel in vreemde valuta of marketmaking of om het risico van zijn blootstelling met betrekking tot een financieel instrument dat met u is aangegaan, te beheren, kunnen PSS en/of zijn gelieerde ondernemingen of enige derde partij het aangaan, afwikkelen, beëindigen of beëindigen van gehele of gedeeltelijke transacties met derden (transacties met derden) vóór, op of na het tijdstip waarop: (i) de waardering van het financiële instrument wordt bepaald; (ii) de waardering van een externe marktfixatie of benchmark waarnaar een Financieel Instrument verwijst, wordt bepaald (een Fixing); (iii) het financiële instrument moet worden afgewikkeld; of (iv) de rechten van een partij om afwikkeling van het financiële instrument te eisen uitoefenbaar worden (al deze tijden zijn een relevant moment). Het is mogelijk dat het aangaan van transacties met derden op een relevant moment de wisselkoersen direct of indirect kan beïnvloeden, wat op zijn beurt een impact kan hebben op de waarde van een financieel instrument voor u, of de waarde van een Fixing en/of kan leiden tot bepaalde bepalingen van een financieel instrument.

 

5. Financiële instrumenten gekoppeld aan het krediet van bepaalde entiteiten

Financiële instrumenten kunnen worden gekoppeld aan het krediet van een of meer gespecificeerde entiteiten en in het geval van bepaalde omstandigheden die zijn gespecificeerd in de algemene voorwaarden van dergelijke financiële instrumenten, kunnen PSS's of, in voorkomend geval, de verplichting van de betrokken derde om het betalen van bedragen onder dergelijke financiële instrumenten kan worden vervangen door een verplichting om andere bedragen te betalen die zijn berekend op basis van de waarde van verplichtingen met betrekking tot een of meer van dergelijke gespecificeerde entiteiten en/of om dergelijke verplichtingen na te komen. Bovendien kunnen dergelijke rentedragende financiële instrumenten ophouden rente te dragen op of vóór de datum waarop een dergelijke omstandigheid zich voordoet.

 

6. Financiële instrumenten gekoppeld aan derivaten

Financiële instrumenten kunnen worden uitgegeven of anderszins worden aangegaan, waarvan het rendement gekoppeld is aan afgeleide instrumenten (die complex kunnen zijn) die tot doel hebben de beleggingsprestaties van bepaalde effecten, grondstoffen, valuta's, rentetarieven, indices of markten op een leveraged of unleveraged basis. De onderliggende waarde met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten heeft over het algemeen een tegenpartijrisico en presteert mogelijk niet op de verwachte manier, wat resulteert in een groter verlies of grotere waardestijging. Dergelijke financiële instrumenten zijn onderhevig aan risico's die kunnen leiden tot een verlies van de gehele of een deel van de waarde van de onderliggende waarde en dus een negatieve invloed hebben op de waarde van de Financiële instrumenten. Dergelijke risico's kunnen bestaan ​​uit rente- en kredietrisico, volatiliteit, prijs en vraag op de wereld- en lokale markt, en algemene economische factoren en bedrijvigheid. De onderliggende waarde kan een derivaat zijn dat ook een zeer hoge hefboomwerking kan hebben die marktbewegingen aanzienlijk kan vergroten, wat betekent dat verliezen in sommige gevallen de waarde van het relevante derivaatinstrument kunnen overschrijden en dus tot een totaal verlies kunnen leiden.
Sommige van de markten voor derivaten zijn "over-the-counter"- of "interdealer"-markten, die illiquide kunnen zijn en soms onderhevig zijn aan grotere spreads tussen de bied- en laatprijzen dan op de beurs verhandelde derivaten. De deelnemers aan dergelijke markten zijn doorgaans niet onderworpen aan kredietevaluatie en regelgevend toezicht, wat het geval zou zijn bij leden van "op de beurs gebaseerde" markten. Dit stelt beleggers in financiële instrumenten die aan dergelijke derivaten zijn gekoppeld, bloot aan het risico dat een tegenpartij een transactie niet in overeenstemming met haar voorwaarden afwikkelt omdat de tegenpartij een krediet- of liquiditeitsprobleem heeft of omdat de tegenpartij om een ​​andere reden in gebreke blijft. Vertragingen bij de beslechting kunnen ook het gevolg zijn van geschillen over de voorwaarden van het relevante derivatencontract (al dan niet te goeder trouw), aangezien dergelijke markten mogelijk niet de vastgestelde regels en procedures hebben voor een snelle beslechting van geschillen tussen marktdeelnemers die worden aangetroffen op "beursgebaseerde" markten. Door deze factoren kan de waarde van een Financieel Instrument dalen. Een dergelijk "tegenpartijrisico" is aanwezig in alle "over-the-counter" of bilaterale swaps en wordt geaccentueerd in contracten met langere looptijden waar onvoorziene gebeurtenissen kunnen optreden om afwikkeling te voorkomen. De waardering van onderhandse derivatentransacties is ook onderhevig aan grotere onzekerheid en variatie dan die van op de beurs verhandelde derivaten, en waarderingen die door een partij worden verstrekt, kunnen verschillen van de waarderingen die door een derde partij worden verstrekt of de waarde bij liquidatie van de desbetreffende transactie. Onder bepaalde omstandigheden is het misschien niet mogelijk om marktnoteringen te verkrijgen voor de waarde van een over-the-counter derivatentransactie.

 

7. Financiële instrumenten gekoppeld aan grondstoffen en/of grondstoffenfutures

Met betrekking tot financiële instrumenten die zijn gekoppeld aan een grondstof of een mand van grondstoffen of grondstoffenfutures, kunnen beleggers op de gespecificeerde of bepaalbare datum(s) met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten betaling ontvangen van een bedrag dat wordt bepaald op basis van de waarde van de relevante grondstoffen of futures-contracten op een bepaalde datum of data in vergelijking met een andere datum of data. Rente (indien van toepassing) die op dergelijke financiële instrumenten moet worden betaald, kan worden berekend op basis van de waarde van een of meer grondstoffen op een bepaalde datum of datum in vergelijking met een andere datum of data of op basis van een of meer grondstoffenfutures.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de bewegingen in de prijs van de grondstof of het mandje van grondstoffen onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke schommelingen die mogelijk niet correleren met veranderingen in rentetarieven, valuta's of andere indices en de timing van veranderingen in de relevante prijs van de grondstof of grondstoffen kan het werkelijke rendement voor beleggers beïnvloeden, zelfs als het gemiddelde niveau in overeenstemming is met hun verwachtingen. In het algemeen geldt: hoe eerder de verandering in de prijs of prijzen van de grondstoffen, hoe groter het effect op het rendement.

Grondstoffuturesmarkten zijn zeer volatiel. Grondstoffenmarkten worden onder andere beïnvloed door veranderende vraag- en aanbodverhoudingen, het weer, overheids-, landbouw-, commerciële en handelsprogramma's en beleid dat is ontworpen om de grondstofprijzen, politieke en economische gebeurtenissen in de wereld en veranderingen in rentetarieven te beïnvloeden. Bovendien brengen beleggingen in futures- en optiecontracten extra risico's met zich mee, waaronder, maar niet beperkt tot, hefboomwerking (de marge is gewoonlijk een percentage van de nominale waarde van het contract en de blootstelling kan bijna onbeperkt zijn). Een houder van een futurespositie kan merken dat dergelijke posities illiquide worden omdat bepaalde grondstoffenbeurzen schommelingen in bepaalde prijzen van futurescontracten gedurende één dag beperken door voorschriften die worden aangeduid als "dagelijkse prijsfluctuatielimieten" of "dagelijkse limieten". Onder dergelijke dagelijkse limieten mogen gedurende een enkele handelsdag geen transacties worden uitgevoerd tegen prijzen boven de dagelijkse limieten. Zodra de prijs van een contract voor een bepaalde future is gestegen of gedaald met een bedrag gelijk aan de dagelijkse limiet, kunnen posities in de toekomst niet worden ingenomen of geliquideerd, tenzij handelaren bereid zijn transacties op of binnen de limiet uit te voeren. Dit kan een houder ervan weerhouden ongunstige posities onverwijld te liquideren en aanzienlijke verliezen te lijden.

De prijzen van futurescontracten in verschillende grondstoffen hebben af ​​en toe de dagelijkse limiet overschreden gedurende meerdere opeenvolgende dagen met weinig of geen handel. Soortgelijke gebeurtenissen kunnen de vereffening van ongunstige posities verhinderen en een belegger in een financieel instrument dat aan dergelijke contractprijzen is gekoppeld, aan aanzienlijke verliezen blootstellen.

De marktprijs van dergelijke financiële instrumenten kan volatiel zijn en kan afhangen van de resterende tijd voor uitoefening of aflossing en de volatiliteit van de prijs van de grondstof of grondstoffen. De prijs van de goederen of goederen kan worden beïnvloed door economische, financiële en politieke gebeurtenissen in een of meer rechtsgebieden, inclusief factoren die van invloed zijn op de beurzen of het noteringssysteem waarop dergelijke goederen kunnen worden verhandeld.

 

8. Financiële instrumenten gekoppeld aan private equity of illiquide activa

Financiële instrumenten kunnen gekoppeld zijn aan een onderliggende waarde waarvoor wettelijke of andere overdrachtsbeperkingen gelden of waarvoor geen liquide markt bestaat, zoals aandelen in particuliere bedrijven. De eventuele marktprijzen van dergelijke aandelen zijn doorgaans volatieler en het kan onmogelijk zijn om dergelijke aandelen te verkopen indien gewenst of om hun reële waarde te realiseren in het geval van een verkoop. Dergelijke aandeleneffecten mogen niet genoteerd zijn aan een effectenbeurs en mogen niet worden verhandeld op een over-the-counter-markt. Als gevolg van het ontbreken van een openbare handelsmarkt voor deze aandelen, zijn ze waarschijnlijk minder liquide dan openbaar verhandelde aandelen. Er kunnen aanzienlijke vertragingen optreden bij pogingen om niet-beursgenoteerde aandelen te verkopen. Hoewel deze aandelen kunnen worden verkocht in onderhands onderhandelde transacties, kunnen de prijzen die met deze verkopen worden gerealiseerd, lager zijn dan de oorspronkelijk betaalde prijzen. Bovendien zijn bedrijven waarvan de aandelen niet zijn geregistreerd of openbaar worden verhandeld niet onderworpen aan de openbaarmakingsvereisten en andere vereisten voor beleggersbescherming die van toepassing zouden zijn als hun aandelen waren geregistreerd of openbaar werden verhandeld.

Bovendien kan een beurs of regelgevende instantie de handel in een bepaald contract opschorten, onmiddellijke liquidatie en afwikkeling van een bepaald contract bevelen, of bevelen dat de handel in een bepaald contract alleen voor liquidatie wordt uitgevoerd. De illiquiditeit van posities kan leiden tot aanzienlijke onverwachte verliezen en dus kunnen beleggers in daaraan gekoppelde financiële instrumenten ook aanzienlijke onverwachte verliezen lijden.

 

9. Financiële instrumenten gekoppeld aan effecten met een lage kredietkwaliteit

Financiële instrumenten kunnen worden gekoppeld aan bijzonder risicovolle beleggingen die ook het potentieel kunnen bieden voor een navenant hoog rendement. Als gevolg hiervan bestaat er een aanzienlijk risico dat een belegger in een dergelijk financieel instrument zijn gehele of vrijwel zijn gehele belegging kan verliezen. De onderliggende waarde met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten kan een lagere rating hebben dan investment grade en kan daarom worden beschouwd als "junk bonds" of noodlijdende effecten (zie ook "Financiële instrumenten gekoppeld aan noodlijdende effecten" hieronder).

 

10. Financiële instrumenten gekoppeld aan noodlijdende effecten

Financiële instrumenten kunnen gekoppeld zijn aan de effecten van emittenten die in een zwakke financiële toestand verkeren, slechte bedrijfsresultaten ervaren, aanzienlijke kapitaalbehoeften of een negatief vermogen hebben, met speciale concurrentie- of productverouderingsproblemen te maken hebben, of die betrokken zijn bij faillissements- of reorganisatieprocedures. Dergelijke financiële instrumenten kunnen aanzienlijke risico's met zich meebrengen die kunnen leiden tot aanzienlijke of zelfs totale verliezen van het in dergelijke financiële instrumenten belegde bedrag. Een van de risico's die inherent zijn aan financiële instrumenten die aan dergelijke beleggingen zijn gekoppeld, is dat het vaak moeilijk kan zijn om informatie te verkrijgen over de werkelijke toestand van de emittent van de relevante onderliggende waarde; de waarde van de relevante onderliggende waarde kan nadelig worden beïnvloed door wetten met betrekking tot, onder andere, frauduleuze overdrachten en andere vernietigbare overdrachten of betalingen, aansprakelijkheid van de kredietgever en de bevoegdheid van een rechtbank om bepaalde vorderingen niet toe te staan, te verminderen, achter te stellen of het recht te ontnemen; de marktprijs van de relevante onderliggende waarde kan onderhevig zijn aan abrupte en grillige marktbewegingen en bovengemiddelde prijsvolatiliteit, en de spreiding tussen de bied- en laatprijzen van de relevante onderliggende waarde kan groter zijn dan die welke gelden op andere effectenmarkten; het kan een aantal jaren duren voordat de marktprijs van de relevante onderliggende waarde de intrinsieke waarde weerspiegelt; bij een bedrijfsreorganisatie kan het voorkomen dat de reorganisatie niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door het niet verkrijgen van de benodigde goedkeuringen); en bij een vereffening (zowel in als buiten faillissement) en een reorganisatie bestaat het risico dat de vereffening of reorganisatie wordt uitgesteld (bijvoorbeeld totdat aan diverse verplichtingen, feitelijk of voorwaardelijk, is voldaan) of zal leiden tot een uitkering van contant geld of een nieuw effect waarvan de waarde lager zal zijn dan de aankoopprijs van de relevante onderliggende waarde.

 

11. Financiële instrumenten gekoppeld aan beleggingen in opkomende of opkomende markten

Financiële instrumenten kunnen gekoppeld zijn aan effecten van emittenten die niet gevestigd zijn in, of onderworpen zijn aan regelgeving in, ontwikkelde landen of effecten die niet luiden in de valuta van, of niet worden verhandeld in, ontwikkelde landen. Beleggingen in dergelijke financiële instrumenten brengen bepaalde speciale risico's met zich mee, waaronder risico's die verband houden met politieke en economische onzekerheid, ongunstig overheidsbeleid, beperkingen op buitenlandse investeringen en valutaconversie, wisselkoersschommelingen, mogelijk lagere niveaus van openbaarmaking en regelgeving, en onzekerheden over de status , interpretatie en toepassing van wetten, inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot onteigening, nationalisatie en confiscatie. Bedrijven die niet in ontwikkelde landen zijn gevestigd, zijn over het algemeen ook niet onderworpen aan uniforme standaarden voor boekhouding, audits en financiële verslaggeving, en auditpraktijken en -vereisten zijn mogelijk niet vergelijkbaar met die welke van toepassing zijn op bedrijven in ontwikkelde landen. Verder zijn effecten die niet worden verhandeld in ontwikkelde landen doorgaans minder liquide en zijn de prijzen van dergelijke effecten volatieler. Bovendien kan de afwikkeling van transacties in sommige van dergelijke markten veel langzamer verlopen en meer onderhevig zijn aan mislukkingen dan in markten in ontwikkelde landen. Hogere bewaarkosten en administratieve moeilijkheden (zoals de toepasselijkheid van de wetten van de rechtsgebieden van opkomende of ontwikkelingslanden op bewaarnemers in dergelijke rechtsgebieden in verschillende omstandigheden, waaronder faillissement, de mogelijkheid om verloren activa terug te vorderen, onteigening, nationalisatie en toegang tot documenten) kunnen voortkomen uit het aanhouden van activa in dergelijke opkomende of ontwikkelingslanden.

 

12. Financiële instrumenten gekoppeld aan fondsaandelen inclusief hedgefondsen

Wanneer de onderliggende waarde een of meer fondsen is of daarmee verband houdt, weerspiegelen de relevante financiële instrumenten de prestaties van dergelijke fondsen, die "hedgefondsen" kunnen zijn. Een hedgefonds kan handelen in en beleggen in een breed scala aan beleggingsbelangen, zoals schuld- en aandeleneffecten, grondstoffen en deviezen, en kan derivatentransacties aangaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, futures en opties. Een hedgefonds is vaak illiquide en mag alleen maandelijks, driemaandelijks of zelfs minder frequent worden verhandeld. Om al deze redenen en de hieronder beschreven redenen, wordt direct of indirect beleggen in hedgefondsen over het algemeen als risicovol beschouwd. Als de onderliggende waarde een hedgefonds is dat onvoldoende presteert, zal de waarde ervan dalen, mogelijk tot nul. Het (de) hedgefonds(en) dat van tijd tot tijd in de relevante onderliggende waarde wordt weerspiegeld en zijn/hun handelsadviseurs voor hedgefondsen, evenals de markten en instrumenten waarin zij beleggen, zijn vaak niet onderworpen aan beoordeling door overheidsinstanties, zelfregulerende organisaties of andere toezichthoudende autoriteiten.

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de risico's die gepaard gaan met beleggen in hedgefondsen:

A.Beleggingsbeheerder

De prestaties van een hedgefonds zullen afhangen van de prestaties van de beleggingen die zijn geselecteerd door sleutelpersonen die betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van de beleggingsbeheerder van het relevante hedgefonds en van de expertise van dergelijke sleutelpersonen. Elke intrekking of andere stopzetting van beleggingsactiviteiten namens de beleggingsbeheerder door een van deze personen kan leiden tot verliezen en/of de beëindiging of ontbinding van het relevante hedgefonds. De beleggingsstrategie, beleggingsbeperkingen en beleggingsdoelstellingen van een hedgefonds geven de beleggingsbeheerder aanzienlijke vrijheid om de activa ervan te beleggen en er kan geen garantie zijn dat de beleggingsbeslissingen van de beleggingsbeheerder winstgevend zullen zijn of effectief zullen indekken tegen het risico van markt- of andere omstandigheden en dus kunnen dergelijke beslissingen ertoe leiden dat de waarde van het betreffende hedgefonds daalt.
Een beleggingsbeheerder kan prestatiegerelateerde vergoedingen ontvangen, die aanzienlijk kunnen zijn. De manier waarop dergelijke vergoedingen worden berekend, kan voor de beleggingsbeheerder een prikkel vormen om beleggingen te doen die risicovoller of speculatiever zijn dan het geval zou zijn als dergelijke vergoedingen niet aan de beleggingsbeheerder zouden zijn betaald. Aangezien de prestatievergoedingen kunnen worden berekend op basis van zowel niet-gerealiseerde als gerealiseerde winsten op de activa van het relevante hedgefonds, kunnen dergelijke vergoedingen bovendien hoger zijn dan wanneer ze uitsluitend op gerealiseerde winsten waren gebaseerd. Als een hedgefonds niet of onvoldoende presteert om de vergoedingen te dekken, zal de waarde van het betreffende hedgefonds dalen en tot nul dalen.

B.Gebrek aan scheiding van activa

Een prime broker kan zijn of zijn aangesteld met betrekking tot een hedgefonds en zal dienovereenkomstig verantwoordelijk zijn voor de bewaring, clearing, financiering en rapportagediensten met betrekking tot de effectentransacties die zijn aangegaan door de relevante beleggingsbeheerder. Wanneer beleggingen door een hedgefonds door de relevante prime broker als onderpand worden geclassificeerd, mogen ze door een dergelijke prime broker niet worden gescheiden van zijn eigen beleggingen. Als gevolg hiervan kunnen dergelijke beleggingen beschikbaar zijn voor de schuldeisers van een dergelijke prime broker in geval van insolventie en kan het relevante hedgefonds zijn belang in dergelijke beleggingen geheel of gedeeltelijk verliezen.

C.Indekkingsrisico's

Een beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van warrants, futures, termijncontracten, swaps, opties en andere afgeleide instrumenten met betrekking tot effecten, valuta's, rentetarieven, grondstoffen en andere activacategorieën (en combinaties van het voorgaande) met het oog op het vaststellen van "marktneutrale" arbitrageposities als onderdeel van haar handelsstrategieën en om zich in te dekken tegen bewegingen op de kapitaalmarkten. Afdekking tegen een waardedaling van een portefeuillepositie elimineert geen schommelingen in de waarde van portefeuilleposities of voorkomt verliezen als de waarde van dergelijke posities daalt, maar stelt andere posities in die bedoeld zijn om voordeel te halen uit diezelfde ontwikkelingen, waardoor de daling van de waarde van de portefeuilleposities. Dergelijke afdekkingstransacties kunnen ook de kans op winst beperken als de waarde van de portefeuillepositie zou stijgen. Bovendien is het voor de beleggingsbeheerder misschien niet altijd mogelijk om hedgingtransacties uit te voeren, of om dit te doen tegen prijzen, tarieven of niveaus die voordelig zijn voor het hedgefonds. Het succes van afdekkingstransacties is afhankelijk van de bewegingen in de richting van effectenprijzen en valuta- en rentetarieven, en van stabiliteit of voorspelbaarheid van prijsverhoudingen. Hoewel een hedgefonds dergelijke transacties zou kunnen aangaan om wisselkoers- en renterisico's te verminderen, kunnen onverwachte veranderingen in valuta- of rentetarieven daarom leiden tot slechtere algemene prestaties voor het hedgefonds dan wanneer het dergelijke hedgingtransacties niet had uitgevoerd. Bovendien kan de mate van correlatie tussen prijsbewegingen van de instrumenten die in een hedgingstrategie worden gebruikt en prijsbewegingen in de afgedekte portefeuillepositie variëren. Bovendien is het om verschillende redenen mogelijk dat de beleggingsbeheerder niet in staat is of niet tracht een perfecte correlatie tot stand te brengen tussen dergelijke afdekkingsinstrumenten en de portefeuilleposities die worden afgedekt. Een onvolmaakte correlatie kan een hedgefonds ervan weerhouden de beoogde hedge te bereiken of een hedgefonds blootstellen aan het risico van verlies.

D.hefboomwerking

Hedgefondsen kunnen mogelijk onbeperkt lenen (of hefboomwerking gebruiken) en kunnen gebruikmaken van verschillende kredietlijnen en andere vormen van hefboomwerking, waaronder swaps en terugkoopovereenkomsten. Hoewel hefboomwerking kansen biedt om het totale rendement van een hedgefonds te verhogen, heeft het ook het effect van mogelijk toenemende verliezen. Als het inkomen en de waardestijging op beleggingen met geleende middelen lager zijn dan de vereiste rentebetalingen op de leningen, zal de waarde van het hedgefonds dalen. Bovendien zou elke gebeurtenis die een negatieve invloed heeft op de waarde van een belegging door een hedgefonds worden vergroot naarmate een dergelijk hedgefonds wordt gebruikt met hefboomwerking. Het cumulatieve effect van het gebruik van hefboomwerking door een hedgefonds in een markt die ongunstig beweegt voor de beleggingen van een dergelijk hedgefonds, zou kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies voor het hedgefonds dat groter zou zijn dan wanneer het hedgefonds niet zou worden gebruikt. Bovendien kan elk gebruik door het hedgefonds van swaps en andere derivaten om blootstelling aan bepaalde beleggingen te verkrijgen, een hefboomeffect hebben op de activa van het hedgefonds en het blootstellen aan de hierboven beschreven risico's.

E.Risico's verbonden aan het gebruik van margeleningen

Het verwachte gebruik door een beleggingsbeheerder van kortetermijnmargeleningen zal leiden tot bepaalde extra risico's voor het betreffende hedgefonds. Als bijvoorbeeld effecten die aan makelaars zijn verpand om de margerekeningen van een hedgefonds veilig te stellen, in waarde dalen, kan een dergelijk hedgefonds worden onderworpen aan een "margin call", op grond waarvan het ofwel extra geld moet storten bij de makelaar of onderworpen moet zijn aan verplichte vereffening van de in pand gegeven effecten om de waardedaling te compenseren. In het geval van een plotselinge daling van de waarde van de activa van het hedgefonds, is de vermogensbeheerder mogelijk niet in staat om activa snel genoeg te liquideren om de margeschuld af te betalen. In een dergelijk geval kan de relevante prime broker naar eigen goeddunken aanvullende activa van het hedgefonds liquideren om aan dergelijke margeschuld te voldoen. De premies voor bepaalde opties die op niet-Amerikaanse beurzen worden verhandeld, kunnen op marge worden betaald. Als de beleggingsbeheerder een optie op een futurescontract verkoopt, kan hij worden verplicht een marge te storten voor een bedrag dat gelijk is aan de margevereiste die is vastgesteld voor het futurescontract dat aan de optie ten grondslag ligt en bovendien een bedrag dat in wezen gelijk is aan de premie voor de optie . De marginvereisten die aan het schrijven van opties worden gesteld, kunnen, hoewel aangepast om rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat out-of-the-money opties niet worden uitgeoefend, in feite hoger zijn dan die welke worden opgelegd bij het rechtstreeks handelen op de termijnmarkten. Of er een margedeposito vereist is voor over-the-counter-opties, hangt af van de instemming van de partijen bij de transactie.

F.Lage kredietkwaliteit en noodlijdende effecten

Hedgefondsen kunnen beleggen in effecten die verband houden met bijzonder risicovolle beleggingen of met effecten van emittenten die in een zwakke financiële toestand verkeren, slechte bedrijfsresultaten ervaren, aanzienlijke kapitaalbehoeften of een negatief vermogen hebben, met speciale concurrentie- of productverouderingsproblemen worden geconfronteerd, of die betrokken zijn bij faillissementen of reorganisatieprocedures. Dergelijke beleggingen kunnen aanzienlijke risico's met zich meebrengen die kunnen leiden tot aanzienlijke of soms zelfs totale verliezen. Sommige van de risico's die inherent zijn aan beleggingen in dergelijke entiteiten worden hierboven beschreven in "financiële instrumenten gekoppeld aan effecten met een lage kredietkwaliteit" en "financiële instrumenten gekoppeld aan noodlijdende effecten".

G.Derivaten

Hedgefondsen kunnen beleggen in afgeleide instrumenten (waarvan sommige complex kunnen zijn) die de beleggingsprestaties van bepaalde effecten, grondstoffen, valuta's, rentetarieven, indices of markten trachten te wijzigen of na te bootsen, al dan niet met hefboomwerking. Deze instrumenten hebben over het algemeen een tegenpartijrisico en zijn onderhevig aan de risico's die hierboven worden beschreven in 'financiële instrumenten gekoppeld aan derivaten'.
Hedgefondsen kunnen ook opties op verschillende onderliggende activa kopen of verkopen. Het risico van het schrijven (verkopen) van opties is onbeperkt in die zin dat de schrijver van de optie bij uitoefening de onderliggende waarde moet kopen (in het geval van een put) of verkopen (in het geval van een call). Er is geen limiet aan de prijs die een hedgefonds mogelijk moet betalen om aan zijn verplichtingen als optieschrijver te voldoen. Als activa die geen waarde kunnen hebben bij afwikkeling, kunnen opties een aanzienlijk extra element van hefboomwerking en risico introduceren voor de marktblootstelling van een hedgefonds. Het gebruik van bepaalde optiestrategieën kan een hedgefonds blootstellen aan beleggingsverliezen die aanzienlijk zijn, zelfs in de context van posities waarvoor de betreffende beleggingsbeheerder correct heeft geanticipeerd op de richting van marktprijzen of prijsverhoudingen.

H.Speciale risico's verbonden aan de handel in over-the-counter derivaten

Sommige van de markten waarop een hedgefonds derivatentransacties kan uitvoeren, zijn 'over-the-counter'- of 'interdealer'-markten, die illiquide kunnen zijn en soms onderhevig zijn aan grotere spreidingen tussen de bied- en laatprijzen dan op de beurs verhandelde derivatentransacties . De deelnemers aan dergelijke markten zijn doorgaans niet onderworpen aan kredietevaluatie en regelgevend toezicht, wat het geval zou zijn bij leden van "op de beurs gebaseerde" markten. Dit stelt het hedgefonds bloot aan het risico van wanbetaling van de tegenpartij of een vertraging in de afwikkeling en dus aan de risico's die hierboven zijn beschreven in "financiële instrumenten gekoppeld aan derivaten". Deze factoren kunnen ertoe leiden dat een hedgefonds verlies lijdt als gevolg van ongunstige marktbewegingen terwijl al dan niet vervangende transacties worden uitgevoerd. Een dergelijk "tegenpartijrisico" wordt geaccentueerd wanneer het hedgefonds zijn transacties heeft geconcentreerd met een enkele of een kleine groep tegenpartijen. Een hedgefonds is over het algemeen niet beperkt in het handelen met een bepaalde tegenpartij of in het concentreren van een of al zijn transacties bij één tegenpartij. Als een beleggingsbeheerder dergelijke over-the-counter-transacties aangaat, wordt het relevante hedgefonds bovendien blootgesteld aan het risico dat de tegenpartij (meestal de relevante prime broker) zijn verplichtingen uit hoofde van de transactie niet nakomt. De waardering van onderhandse derivatentransacties is ook onderhevig aan grotere onzekerheid en variatie dan die van op de beurs verhandelde derivaten. De "vervangingswaarde" van een derivatentransactie kan verschillen van de "liquidatie" -waarde van een dergelijke transactie, en de waardering die door de tegenpartij van een hedgefonds voor dergelijke transacties wordt verstrekt, kan verschillen van de waardering die wordt verstrekt door een derde partij of de waarde bij liquidatie van de transactie. transactie. Onder bepaalde omstandigheden kan het voor een hedgefonds niet mogelijk zijn om marktnoteringen te verkrijgen voor de waarde van een over-the-counter derivatentransactie. Een hedgefonds is mogelijk ook niet in staat om een ​​over-the-counter-derivatentransactie af te sluiten of te compenseren op het moment dat het dat wenst, wat aanzienlijke verliezen tot gevolg heeft. In het bijzonder mag de afsluiting van een over-the-counter-derivatentransactie gewoonlijk alleen worden uitgevoerd met toestemming van de tegenpartij bij de transactie. Als een dergelijke toestemming niet wordt verkregen, kan een hedgefonds zijn verplichtingen niet beëindigen en kan het verliezen lijden.

I.lliquide investeringen

Hedgefondsen kunnen beleggingen doen die onderhevig zijn aan wettelijke of andere overdrachtsbeperkingen of waarvoor geen liquide markt bestaat, zoals aandelen in particuliere bedrijven en die onderhevig zijn aan de risico's beschreven in "Financieringsinstrumenten gekoppeld aan private equity of illiquide activa en reële landgoed" hierboven. Bovendien kunnen door een hedgefonds ingenomen futuresposities illiquide worden, bijvoorbeeld omdat bepaalde grondstoffenbeurzen schommelingen in bepaalde prijzen van futurescontracten gedurende één dag beperken door regelgeving die wordt aangeduid als "dagelijkse prijsfluctuatielimieten" of "dagelijkse limieten", zoals beschreven in “financiële instrumenten gekoppeld aan grondstoffen en/of grondstoffenfutures” hierboven.

J.Juridische en regelgevende risico's

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen een nadelig effect hebben op een hedgefonds. De regulering van beleggingsvehikels, zoals hedgefondsen en van veel van de beleggingen die een vermogensbeheerder namens een hedgefonds mag doen, is nog in ontwikkeling en is daarom aan verandering onderhevig. Bovendien zijn veel overheidsinstanties, zelfregulerende organisaties en beurzen bevoegd om buitengewone maatregelen te nemen in geval van marktnoodsituaties. Het effect van toekomstige wijzigingen in wet- of regelgeving op een hedgefonds is onmogelijk te voorspellen, maar kan aanzienlijk en nadelig zijn.

K.Korte verkoop

Een short sale is de verkoop van een effect dat een hedgefonds niet bezit in de hoop hetzelfde effect (of een effect dat daarvoor inwisselbaar is) op een later tijdstip tegen een lagere prijs te kunnen kopen. Om aan de koper te kunnen leveren, moet het hedgefonds de zekerheid lenen en is het verplicht om de zekerheid terug te geven aan de geldschieter, wat wordt bereikt door een latere aankoop van de zekerheid. Het hedgefonds realiseert winst of verlies als gevolg van een shortverkoop als de prijs van het effect respectievelijk daalt of stijgt tussen de datum van de shortverkoop en de datum waarop het hedgefonds zijn shortpositie dekt, dwz de zekerheid ter vervanging van de geleende zekerheid. Een korte verkoop houdt het theoretisch onbeperkte risico in van een stijging van de marktprijs van het effect die zou resulteren in een theoretisch onbeperkt verlies.

L. Grondstoffen en grondstoffenfutures

Een hedgefonds kan beleggen in grondstoffen en/of grondstoffenfutures en kan daarom onderhevig zijn aan onder meer de risico's beschreven in “financiële instrumenten gekoppeld aan grondstoffen en/of grondstoffenfutures” hierboven.

M.Hedgefondscompensatie

Een hedgefonds voorziet doorgaans in een prestatievergoeding of toewijzing, bovenop een basisadviesvergoeding, aan zijn algemene partner, beleggingsbeheerder of persoon die een gelijkwaardige hoedanigheid heeft. Prestatievergoedingen of toewijzingen zouden een beleggingsbeheerder ertoe kunnen aanzetten om risicovollere of meer speculatieve onderliggende beleggingen te kiezen dan anders het geval zou zijn.

N "Soft Dollar"-betalingen

Bij het selecteren van makelaars, banken en dealers om transacties uit te voeren namens een hedgefonds, kan een beleggingsbeheerder rekening houden met factoren als de prijs, het vermogen van de makelaars, banken en/of dealers om transacties snel en betrouwbaar uit te voeren, hun faciliteiten, de operationele efficiëntie waarmee transacties worden uitgevoerd, hun financiële kracht, integriteit en stabiliteit en het concurrentievermogen van commissietarieven in vergelijking met andere makelaars, banken en dealers, evenals de kwaliteit, volledigheid en frequentie van alle producten of diensten die worden geleverd, of betaalde kosten, door zoals makelaars, banken en dealers. Producten en diensten kunnen onderzoeksitems omvatten die door de beleggingsbeheerder worden gebruikt bij het nemen van beleggingsbeslissingen, en de aldus betaalde kosten kunnen algemene overheadkosten van de beleggingsbeheerder omvatten. Dergelijke "zachte dollar"-voordelen kunnen ertoe leiden dat een beleggingsbeheerder een transactie uitvoert met een specifieke makelaar, bank of dealer, ook al biedt deze mogelijk niet de laagste transactiekosten. Een beleggingsbeheerder is niet verplicht om (i) de laagste makelaarscommissietarieven te verkrijgen of (ii) orders te combineren of te regelen om de laagste makelaarscommissietarieven voor zijn makelaarsactiviteiten te verkrijgen. Als een beleggingsbeheerder vaststelt dat het bedrag van de commissies die door een makelaar in rekening worden gebracht, redelijk is in verhouding tot de waarde van de makelaardij- en onderzoeksproducten of -diensten die door een dergelijke makelaar worden geleverd, kan hij transacties uitvoeren waarvoor de commissies van die makelaar hoger zijn dan de commissies van een andere makelaar zou kunnen opladen. Dergelijke makelaarscommissies kunnen worden betaald aan makelaars die transacties uitvoeren voor de desbetreffende beheerde rekening en die een deel van de bemiddelingscommissies van het hedgefonds aan het hedgefonds leveren, betalen of in mindering brengen voor de betaling van de kosten van onroerend goed of diensten (zoals onderzoeksdiensten , telefoonlijnen, nieuws- en offerteapparatuur, computerfaciliteiten en publicaties) die worden gebruikt door de relevante beleggingsbeheerder of zijn gelieerde ondernemingen. Een beleggingsbeheerder heeft de mogelijkheid om "zachte dollars" die door zijn investeringsactiviteiten worden gegenereerd, te gebruiken om te betalen voor het onroerend goed en de hierboven beschreven diensten. De term "zachte dollars" verwijst naar de ontvangst door een investeringsmanager van onroerend goed en diensten geleverd door makelaars (of futurescommissie-handelaren in verband met futurestransacties) zonder enige contante betaling door een dergelijke investeringsmanager op basis van het volume van de inkomsten gegenereerd uit makelaarscommissies voor transacties uitgevoerd voor klanten van de vermogensbeheerder. Een beleggingsbeheerder zal rekening houden met het bedrag en de aard van de onderzoeksdiensten die door makelaars worden geleverd, evenals met de mate waarin op dergelijke diensten wordt vertrouwd, en zal proberen een deel van de makelaardijactiviteiten van de desbetreffende beheerde rekening toe te wijzen op basis van die overwegingen.

O.Bijzondere risico's verbonden aan het handelen in termijncontracten

Hedgefondsen kunnen zich bezighouden met termijnhandel. Termijncontracten worden, in tegenstelling tot futurescontracten, niet verhandeld op beurzen en zijn niet gestandaardiseerd. In plaats daarvan treden banken en dealers op als opdrachtgevers op deze markten en onderhandelen ze over elke transactie op individuele basis. Forward- en "cash"-handel is grotendeels ongereguleerd; er is geen beperking op dagelijkse prijsbewegingen en speculatieve positielimieten zijn niet van toepassing. De opdrachtgevers die handelen op de termijnmarkten zijn niet verplicht om markten te blijven maken in de valuta's of grondstoffen die ze verhandelen en deze markten kunnen perioden van illiquiditeit ervaren, soms van aanzienlijke duur. Er zijn perioden geweest waarin bepaalde deelnemers aan deze markten geen prijs konden opgeven voor bepaalde valuta's of grondstoffen of prijzen hebben genoteerd met een ongewoon grote spreiding tussen de prijs waartegen ze bereid waren te kopen en die waartegen ze bereid waren te verkopen . Verstoringen kunnen optreden in elke markt die door de hedgefondsen wordt verhandeld als gevolg van een ongewoon hoog handelsvolume, politieke interventie of andere factoren. illiquiditeit of verstoring van de markt kan leiden tot grote verliezen voor een hedgefonds.

P.Concentratie van investeringen

Hoewel een hedgefonds over het algemeen ernaar streeft te beleggen in gediversifieerde beleggingen, kan de beleggingsbeheerder met betrekking tot een hedgefonds de activa van een dergelijk hedgefonds beleggen in een beperkt aantal beleggingen die geconcentreerd kunnen zijn in enkele landen, sectoren, sectoren van een economie en/of uitgevers. Als gevolg hiervan, hoewel beleggingen door hedgefondsen gediversifieerd moeten zijn, zou de negatieve impact op de waarde van het relevante hedgefonds van ongunstige bewegingen in een bepaald land, economie of industrie of in de waarde van de effecten van een bepaalde emittent aanzienlijk groter kunnen zijn dan wanneer een dergelijk hedgefonds zijn beleggingen niet in die mate zou concentreren.

Q.Omzet

Hedgefondsen kunnen beleggen op basis van bepaalde marktoverwegingen op korte termijn. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de omloopsnelheid binnen hedgefondsen aanzienlijk zal zijn, met mogelijk aanzienlijke makelaarscommissies, vergoedingen en andere transactiekosten.

R.Operationele en menselijke fout

Het succes van een hedgefonds hangt gedeeltelijk af van de nauwkeurige berekening van prijsverhoudingen door de betrokken beleggingsbeheerder, de communicatie van nauwkeurige handelsinstructies en voortdurende positie-evaluaties. Bovendien kunnen de strategieën van een beleggingsbeheerder een actief en doorlopend beheer van looptijden en andere variabelen en dynamische aanpassingen aan de posities van een hedgefonds vereisen. Het is mogelijk dat door menselijke fouten, onoplettendheid of operationele zwakheden fouten in dit proces optreden en leiden tot aanzienlijke handelsverliezen en een negatief effect op de intrinsieke waarde van het betreffende hedgefonds.

S.Betrouwbaarheid van taxaties

Hedgefondsen worden gewaardeerd in overeenstemming met het instrument van het hedgefonds dat dergelijke waarderingen regelt. De heersende instrumenten van hedgefondsen bepalen over het algemeen dat aan alle effecten of beleggingen die illiquide zijn, niet worden verhandeld op een beurs of op een gevestigde markt of waarvoor geen waarde gemakkelijk kan worden bepaald, een zodanige reële waarde wordt toegekend als de beleggingsbeheerder kan bepalen in zijn oordeel gebaseerd op verschillende factoren. Dergelijke factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, geaggregeerde offertes van dealers of onafhankelijke taxaties. Dergelijke waarderingen zijn mogelijk geen indicatie van wat de werkelijke reële marktwaarde zou zijn in een actieve, liquide of gevestigde markt.

T.Beleggingsstrategieën

Hedgefondsen zijn een relatief heterogene activaklasse waarin de beleggingsbeheerders hun strategieën naar eigen goeddunken kunnen bepalen. Als gevolg hiervan is er geen algemeen aanvaarde definitie voor de strategieën die worden gebruikt door hedgefondsen. Het kan zelfs onmogelijk zijn om bepaalde hedgefondsen te associëren met slechts één specifieke definitie van een strategie. Verder zijn er verschillende niveaus waarop classificaties kunnen worden gemaakt: elke algemene strategie bestaat uit verschillende substrategieën die sterk van elkaar kunnen verschillen.

Financiële instrumenten kunnen gekoppeld zijn aan of bestaan ​​uit futures of opties, of worden uitgegeven als "over-the-counter" of bilaterale contracten waarvoor geen handelsmarkt bestaat.

13. Financiële instrumenten die gekoppeld zijn aan of die futures zijn

Transacties in futures houden de verplichting in om de onderliggende waarde van het contract op een toekomstige datum te leveren of in ontvangst te nemen, of in sommige gevallen om de positie met contanten af ​​te wikkelen. Ze brengen een hoog risico met zich mee. De 'gearing' of 'hefboomwerking' die vaak verkrijgbaar is bij de handel in futures betekent dat een kleine beweging kan leiden tot een proportioneel veel grotere beweging in de waarde van de belegging, en dit kan zowel tegen als voor een belegger werken. Futures-transacties hebben een voorwaardelijke verplichting en beleggers dienen zich bewust te zijn van de implicaties hiervan, met name eventuele marginvereisten.

Margetransacties vereisen dat de koper een reeks betalingen doet tegen de aankoopprijs, in plaats van de volledige aankoopprijs onmiddellijk te betalen. Als een belegger handelt in contracten voor verschillen of opties verkoopt, kan hij een totaal verlies lijden van de marge die hij inlegt om een ​​positie in te nemen of te behouden. Als de markt zich tegen een belegger beweegt, kan er een beroep op hem worden gedaan om op korte termijn een aanzienlijke extra marge te betalen om de positie te behouden. Als het dit niet binnen de vereiste tijd doet, kan zijn positie met verlies worden geliquideerd en is het verantwoordelijk voor het resulterende tekort. Zelfs als een transactie geen marge heeft, kan deze onder bepaalde omstandigheden nog steeds een verplichting met zich meebrengen om verdere betalingen te doen bovenop het bedrag dat is betaald toen het contract werd aangegaan.

14. Financiële instrumenten gekoppeld aan of die opties zijn

Financiële instrumenten kunnen worden gekoppeld aan opties met verschillende kenmerken onder de volgende voorwaarden.
Opties kopen:-Het kopen van opties houdt minder risico in dan het verkopen van opties, omdat, als de prijs van de onderliggende waarde zich tegen de belegger beweegt, de optie simpelweg kan vervallen. Het maximale verlies is beperkt tot de premie, vermeerderd met eventuele commissie- of andere transactiekosten.
Opties schrijven: -Als een belegger een optie schrijft, is het risico aanzienlijk groter dan het kopen van opties. Het kan aansprakelijk zijn voor de marge om zijn positie te behouden en er kan een verlies worden geleden dat veel groter is dan de ontvangen premie. Door een optie te schrijven, aanvaardt de belegger een wettelijke verplichting om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen als de optie tegen hem wordt uitgeoefend, hoe ver de marktprijs ook verwijderd is van de uitoefenprijs. Als de belegger al in het bezit is van de onderliggende waarde waarvoor hij een contract heeft gesloten om te verkopen (wanneer de optie bekend zal worden als een 'gedekte calloptie'), wordt het risico verminderd. Indien het de onderliggende waarde niet bezit (een 'ongedekte calloptie') kan het risico onbeperkt zijn. Alleen ervaren personen zouden moeten overwegen om ongedekte opties te schrijven, en dan pas nadat ze alle details van de toepasselijke voorwaarden en potentiële risicoblootstelling hebben verkregen.

15. Financiële instrumenten die verband houden met of die contracts for difference zijn

Futures- en optiecontracten kunnen ook worden aangeduid als contracten voor verschillen. Dit kunnen opties en futures op elke index zijn, evenals valuta- en renteswaps. In tegenstelling tot andere futures en opties kunnen deze contracten echter alleen in contanten worden afgewikkeld. Beleggen in een contract voor verschillen brengt dezelfde risico's met zich mee als beleggen in een future of een optie en u dient zich hiervan bewust te zijn, zoals hierboven uiteengezet.

16. Financiële instrumenten die verband houden met of die transacties in derivaten buiten de beurs zijn

Hoewel sommige niet-beursgenoteerde markten zeer liquide zijn, kunnen transacties in niet-beursgenoteerde of 'niet-overdraagbare' derivaten een groter risico met zich meebrengen dan beleggingen in beursgenoteerde derivaten, omdat er geen beursmarkt is waarop een open positie kan worden gesloten. Het kan onmogelijk zijn om een ​​bestaande positie te liquideren, de waarde van de positie die voortvloeit uit een transactie buiten de beurs te beoordelen of de blootstelling aan risico te beoordelen. Biedprijzen en laatprijzen hoeven niet te worden vermeld, en zelfs waar ze zijn, zullen ze worden vastgesteld door handelaren in deze instrumenten, en bijgevolg kan het moeilijk zijn om vast te stellen wat een eerlijke prijs is.